สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนภัสรา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวชนิดา  ประจัญศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.08 เงิน 11 1. นางสาวปิยธิดา  ไชยบุญ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  โยธะพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนัญธร  สะสมทรัพย์
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 6 1. นางสาววริศรา  วงศ์ไพรัตน์
 
1. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรธิรา  การเพียร
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรชนก  ริมทอง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ประเสริฐไทย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรรัมภา  อิ่มแผ้ว
 
1. นางสาววชิรานี   สีใจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 1. นางสาวภัคญดา  ภัคธีมาสิริ
 
1. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรปรีญา  อินทรคช
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 52.65 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกรรณิการ์  ค้นค้า
 
1. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนัดดา  กิตติรัตน์ชัชวาล
2. เด็กหญิงวรนุช  ปาปะนัง
 
1. นางสาวชนิดา  ประจัญศรี
2. นางสาววชิรานี  สีใจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุกัญญา  จันผกา
2. นางสาวอรัญญา  เสือลาย
 
1. นางณิชารัตน์  สังข์เพ็ชร
2. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตา  คงขำ
2. เด็กหญิงเบญญาภร  ศรีสงกราน
 
1. นางสาววชิรานี   สีใจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวดาหวัน  พงษ์มุลี
 
1. นางสาววชิรานี  สีใจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 10 1. นายรุจิโรจน์  นิรอรัมย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ไชยโคตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฉัตรชนก  พิรุณจิตร
 
1. นางสาวปณพร    สุมลวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ไพศาลตันติวงศ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  กุฎีแดง
3. เด็กหญิงเมษิณี  พันธุ์รัตน์
 
1. นางสาวปณพร    สุมลวรรณ
2. นางสาวจุฑามาศ   ปักเคทัง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกพร  สุกเหลือง
2. นางสาวกมลวรรณ  ภิรมย์คง
3. นางสาวบัวชมพู  ศรีสมยา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รัตนเจริญ
2. นางสาวกิติยา  นวลอินทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนัดดา  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  วงษา
 
1. นางสาวกิติยา   นวลอินทร์
2. นายณัฐวีร์  จ้อยรุ่ง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 6 1. นายทรงพล  ดิศิริสกุล
2. นายยุทธศักดิ์  พันธ์ยี่โถ
 
1. นายณัฐวีร์  จ้อยรุ่ง
2. นายธนวัฒน์  คำวิชิต
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกลวัฒน์  ปลื้มสูตร
 
1. นางเหมือนฝัน  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นายชาคริต   อุปมา
 
1. นางสาวนาตติยา  แก้วดวงศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิรัชฌา   แป้นสุข
2. เด็กหญิงอริสร   ทองมโนกูร
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาทา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธงชัย   ไชยฉิม
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาทา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงภูชิดา  รุ่งนิยม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รัตนเจริญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวดวงใจ  เนตรนิยม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รัตนเจริญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงพนิดา  เสนาะเสียง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ไชยโคตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.05 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปัญญาวี  วงษา
2. เด็กชายพนมศักดิ์  หาสอดส่อง
3. เด็กชายวินัย  อินทรีย์
 
1. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวมาริษา  แกรวงษ์
2. นางสาวหทัยชล  กลิ่นคุ้ม
3. นายโชคชัย  ชาวสวน
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม
2. นางรสริน  บุญนพ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   อะกะมุงคุณ
2. เด็กหญิงพิชญาดา  หมวกทิม
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชื่นสมศักดิ์
 
1. นางจิตตรัตน์  เย็นสุข
2. นางสาวพัชฌา  ไทรทองมี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญฤทธิ์  น่านคำ
2. นายสิทธิชัย  สาทิพจันทร์
3. นายเอกรินทร์  โชคสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์  เชิดชู
2. นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายทรงพล  แสงชาติ
2. เด็กชายนาธาน  อะกะมุงคุณ
3. เด็กชายอินทนนท์  พึ่งน้ำ
 
1. นางสาวราตรี  มาลีหวล
2. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิชา  พุ่มมาก
2. นายอาทฤต  เย็นเปรม
3. นายเฉลิมรัฐ  วิเศษดี
 
1. นายธาวิน  เภาสระคู
2. นางสาวพัชฌา  ไทรทองมี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณนุช  ยูพานิช
2. เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์ดล
3. เด็กหญิงเเววคำ  ลาดสมดี
 
1. นางจิตตรัตน์  เย็นสุข
2. นางรสริน  บุญนพ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวชวิศา   ขึ้นขัน
2. นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. นางสาวศิริรัตน์  ภูจำปี
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม
2. นางรสริน  บุญนพ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายกษิดิส  ช่วยสมบูรณ์
2. เด็กชายรังสรรค์   วรีวงศ์
 
1. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาดา  เรืองขำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  อ่อนเพ็ง
 
1. นายธาวิน  เภาสระคู
2. นางสาวเฉลิมรัตน์  เชิดชู
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายชนาธิป  เชื้อบัณฑิต
2. เด็กชายพงศธร  ร่วมใจ
 
1. นายวรัญญู  แจงป้อม
2. นายทรงยศ  ศิริบุตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤษกร  ตุ้มผึ้ง
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  ศิลา
 
1. นายวรัญญู  แจงป้อม
2. นายทรงยศ  ศิริบุตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตย์คณิน  แสงทอง
2. นายตรีเพ็ชร  เฉลิมเผ่า
3. นายศรชัย  แซ่ฮ่อ
 
1. นายธาวิน  เภาสระคู
2. นายวรัญญู  แจงป้อม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 -    
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดวงใจ  สิทธินาม
2. นางสาวพิมพิศา  ขานดำ
3. นายภานุเทพ  สมนึก
4. นางสาวลลนา  ยอดสุรินทร์
5. นายอมรศักดิ์  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นางสาววรัญญา  ศิริอุดม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สวยที่สุด
2. เด็กหญิงนารดา  พาชื่น
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เรือนขำ
4. เด็กหญิงมุจลินทร์  แคล้วภัย
5. เด็กหญิงสุภนิดา   แก้วเมืองกลาง
 
1. นายเดชา  แก้วมล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวนนท์ธิฌา  มารัตน์
2. นางสาวลาภิสรา  บุนนาค
3. นางสาววาสนา  ทองดีเขียว
4. นางสาวสุภัสสรา  ศิลปไพลาส
5. นางสาวอารยา  ชัยสิทธิโยธิน
 
1. นางสาววรัญญา  ศิริอุดม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 -    
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.65 เงิน 5 1. นายธนวัฒน์  ศรีสว่าง
2. นายนิธิ  ศรีมงคล
3. นางสาวปณิตา  การประไพ
4. นางสาวสิรินทรา  แก้วประพันธ์
5. นางสาวสุทธิดา  จันทร์เอี่ยม
 
1. นางสาวสิยาพัฐ  นานาพร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 -    
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 -    
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.32 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฐดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวกชนันท์  แกล้วทนงค์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาณิศา  อุปติ
 
1. นางสาววรัญญา  ศิริอุดม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.49 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พรมนอก
2. เด็กชายวีรชัย  พาเทียว
 
1. นางสาวสุทธารัตน์  เลื่อมใส
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีทา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวกมลลักษณ์  แขมคำ
2. นายนิติธร  อรรถธรรมากร
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีทา
2. นางสาวสุทธารัตน์  เลื่อมใส
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 72.665 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสุก
2. เด็กหญิงณัฐชยา   หีบทอง
3. เด็กหญิงนรินี  กำมณี
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พรมวัง
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   จันทร์หอม
6. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   อาจอาคม
7. นางสาววรรณิษา  ชมเสน
8. นางสาววิยะดา   สุดทวี
9. เด็กหญิงศรุตา   ทรัพย์อุดม
10. นางสาวอภิญญา  วงษ์ศิริศักดิ์
 
1. นายทองมี  ประสารทอง
2. นายสุทธินันท์  จันดี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายภาคภูมิ​  แคว้นพุทรา
2. เด็กหญิงแพรพลอย​  ยิ้มแย้ม
 
1. นายอนุกูล  สมัญญา
2. นายปฐมพงศ์  พุทธคุณ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายคุณานนต์  เพชรรัตน์
2. นางสาวอาทิตยาภรณ์  กองแก้ว
 
1. นายจิรัตน์  แพ่งศรี
2. นายธนาวัฒน์  ศรีวสุธากุล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริยา  ปัญมณีโชติ
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิภัชชา  ศรีวงษ์
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฤาษิณี  มณีช่วง
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาววรรณา  เนียมทอง
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันธิชา  จินดาวงค์
2. เด็กหญิงกัลยกร  หวังดี
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
2. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวณิชญา  เถาพิมาย
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุฐิตา  เล็กทับ
2. เด็กหญิงรัศมี  ชิปะปา
3. เด็กหญิงอรินญา  ทองสุก
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
2. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิยะดา  ช่วงดี
 
1. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพร  จันทร์อู่
2. เด็กชายกฤษดา  สนั่นเอื้อ
3. เด็กหญิงกัญญา  พยัพศรี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยมงคล
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นฟุ้ง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ้ยตระกูล
7. นายธนทัต  ผนึกดี
8. เด็กชายธนภัทร  พัดปุย
9. นายนัฐพงศ์  ชูเนตร
10. นางสาวนันฐรัตน์  วันกลิ่น
11. เด็กชายปิยวัฒน์  รื่นกลิ่น
12. เด็กหญิงผกามาศ  ปั้นเล็ก
13. นางสาวพีมรดา  วงภูธร
14. เด็กชายภูวเดช  วงค์อิน
15. นางสาววิยะดา  ช่วงดี
16. เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์หอม
17. เด็กหญิงสุนิษา  ใบโพธิ์
18. เด็กหญิงเจนทิชา  ผลาผล
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่เหมือน
20. เด็กชายเอเปก  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
2. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
3. นายสุทธิพงศ์  พุทธรักษา
4. นายมนัญชยา  เพชรูจี
5. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
6. นางสาวพัชรินทร์  แววศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นายธนพล  แก้วแสง
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัททรา  บุญโสม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 9 1. นางสาวปิยธิดา  สันทับทิม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  แก้วแสง
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรภร  ดิษผิ้ง
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 1. นางสาวปิยธิดา  สันทับทิม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอธิวุฒิ  กระแสโสม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 4 1. นางสาวสุนิสา  บุญธรรม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  พันเพ็ชร
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐกานต์   สีบูจันดี
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปานย้อย
2. เด็กหญิงชลลดา  จริยะพันธุ์
3. เด็กชายนนธวัตร์  บัวเกษร
4. เด็กหญิงปาริฉัตร์  นรเหรียญ
5. เด็กชายพละภูมิ  กนกพรรักษ์
6. เด็กหญิงพัณณิตา  เพชรรัตน์
7. เด็กหญิงวนพร   สมบูรณ์ศิริ
8. เด็กชายวรภพ  ครบอยู่
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
2. นายสันติสุข  ไม้แก้ว
3. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
4. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  ผ่อนทอง
2. นายจิรวัฒน์  เจริญอินทร์วงศ์
3. นายตะวัน  แซ่วู่
4. นายทักษ์ดนัย   สารศรี
5. นายบุญได้  แสงจั่น
6. นางสาวปรางค์ทิพย์  คุณอนันต์
7. นายพงศกร  ศรีม่วง
8. นางสาวภัคญดา  ภัคธีมาสิริ
9. นางสาวศศินิภา  อุระอิต
10. นางสาวอโรชา  เปาอินทร์
11. นางสาวเขม  บุญเกิด
12. นายเจษฎา  มะลิ
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
2. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
3. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
4. นายมนัญชยา  เพชรูจี
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกวิน  เครือหงส์
2. เด็กชายก้องภัค  สังวิบุตร
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
4. เด็กหญิงณัฐนรีย์  เกษประทุม
5. เด็กชายประกฤษฎิ์  สินธุเดช
6. เด็กชายปวิช  กิติกุลคุณากร
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
8. เด็กชายพิลุณ  บุญเลิศ
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
10. เด็กหญิงลิเดีย  อยู่ทอง
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริญญา  บำรุงพงศ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
3. เด็กหญิงญาณิศา  ทรภีสิงห์
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
4. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
5. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
6. นางสาวสิริยากร  หล่อโสภารักษ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
4. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชมน  ภูมิไชยา
2. เด็กหญิงจริญญา  บำรุงพงศ์
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
4. เด็กหญิงญาณิศา  ทรภีสิงห์
5. เด็กหญิงณัฐนรีย์  เกษประทุม
6. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
4. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
3. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
6. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
7. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นายคมสัน  สาอุตม์
3. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
4. นายธนาวรรธน์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นายนภดล  อาวรณ์
6. นางสาวนรินทร  ฤทธิคง
7. นางสาวปัญจพร  เงินเรืองโรจน์
8. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
9. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
10. นายภาณุพล  ปานเฟือง
11. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
12. นายร่มธรรม  สมร
13. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
14. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
15. นายสุริโย  ภิรมย์พร้อม
16. นายอาทิตย์  สาสิทธิ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
4. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
5. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจตุรภัทร   จารุประกร
 
1. นางสาวกมลพร   จิระริยากุล
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายจตุรพร  จารุประกร
 
1. นางสาวจริยา  บุญธรรม
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงสาวิตรี   ทองด้วง
 
1. นางสาวปรัชญา   ทรงบรรพต
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวเฟื่องลัดดา   ยุวกนิษฐ
 
1. นางสาวดารณี  ปราบชะนะ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอโนชา   จันทรานนท์
 
1. นางภณณัฐ  สิทธิเอี่ยมศักดิ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 -    
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐชา   มาลีหวล
2. เด็กหญิงพิมพิศา   สุขจันทร์
3. เด็กหญิงศรุตา   ทรัพย์อุดม
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   เนาว์ประโคน
5. เด็กหญิงอารียา   กิรติพรหม
 
1. นายพสิษฐ์พงศ์   ลิ่มหลัก
2. นางสาวปรัชญา   ทรงบรรพต
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 5 1. เด็กชายชาญชนะ   ใจหาญ
2. นายทศพร   กัลยาณศีล
3. นางสาวพศินี   คุ้มวัน
4. นายภาคภูมิ   ไชยริบูรณ์
5. นายอภิสิทธิ์   จริยะพันธุ์
 
1. นางสาวจริยา  บุญธรรม
2. นางสาวดารณี  ปราบชะนะ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวพร   รัตนะอำพร
2. นางสาวอรวรรณ   กันทรากรดุษฎี
 
1. นางสาวธนัชมนว์   เต็มมาก
2. นางสาวสุภวรรณ บุดดีคำ  บุดดีคำ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 1. นายจารุพงศ์   เพชรอนันต์กุล
2. นางสาวณัชชา   ภู่พลับ
 
1. นายวรทย์  ส่งละออง
2. นางสาวญาณิศา   เกียรติสังวร
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจงกล   ทองสีดำ
2. นางสาวธนัชชา   โสธรรัตน์
 
1. นางสาวธนัชมนว์   เต็มมาก
2. นางสาวสุภวรรณ   บุดดีคำ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 1. นางสาวดารินทร์   มหาวรรณ์
2. นางสาวอรปรียา   ใจยะบาล
 
1. นายวรทย์  ส่งละออง
2. นางสาวญาณิศา   เกียรติสังวร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจรรยวรรธน์   ครุฑาพันธ์
2. นางสาวจาฏุพัจน์   ด่านแพ
3. นายศุภากร   ยาวิชัย
4. นางสาวอรวรรณ   โตพะไล
5. นางสาวโสรญา   โสมพันธ์
 
1. นางสาวธนัชมนว์   เต็มมาก
2. นางสาวสุภวรรณ   บุดดีคำ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  คนค้า
2. นายนนทชัย   ทับรุ่ง
3. นายพรพิพัฒน์   เทียบแก้ว
4. นางสาวพรพิมล   กรรมใจ
5. นายพรรษวุมิ   จิตตมาตร
 
1. นายวรทย์  ส่งละออง
2. นางสาวญาณิศา   เกียรติสังวร
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 73.67 เงิน 4 1. นางสาวสุภาวิณี   แขวงชล
 
1. นางสาวธนัชมนว์   เต็มมาก
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 5 1. นางสาวศิริพร   แก้วจันทร์หล้า
 
1. นายวรทย์  ส่งละออง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นายพชรพล   ดิษฐ์โชติ
2. เด็กชายพลพล   เวียงวิเศษ
 
1. นายสุวัฒน์   ทัศมาลัย
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวชารีรักษ์   บุญภักดี
 
1. นางสาวศุภลักษ์   แก้วสากล
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 -    
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายภคพงษ์  แอบบัว
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แก้วรัตน์
 
1. นายกฤษณ์  สอนดี
2. นายวรรณชัย  คมขำ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ธูปพนม
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  หมื่นระวัง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนวรรณฐ์  โชคปิติไพศาล
2. เด็กชายสายนที  ดีอินทร์
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายวิทยา  จันทะโคตร
2. นายเลิศนศักดิ์  นัยเจริญ
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายชัชวาล  วงษา
2. เด็กชายพันธกรณ์  ประพรม
 
1. นายธีรศักดิ์  มุลทา
2. นายกฤษณ์  สอนดี
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง 6 1. นางสาวศรีจักรพรรดิ์  ฉัตรกุล
2. นายอัครวิทย์  อัครฐิติสิน
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นายธีรศักดิ์  มุลทา
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อยู่ศิริ
2. เด็กชายเหมยทีม  แซ่ล้อ
 
1. นายทัศพร  คงมั่น
2. นางสาวพันตรี  เหล่าภูทอง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทกาญจน์  สวัสดี
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีเกียรติ
 
1. นางสาวพันตรี  เหล่าภูทอง
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายพงศกร  พิมพ์สอน
2. นายพรพิพัฒน์  นิวาเก้า
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นายวรรณชัย  คมขำ
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กู้นาม
2. เด็กชายพรพระพรหม  ธรรมดี
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  เวียงวิราศไพศาล
 
1. นายวรรณชัย  คมขำ
2. นายกฤษณ์  สอนดี
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิรวิทย์  ปิยะวัฒนาถาวร
2. นายวันเฉลิม  ริมปัน
3. นายอธิป  เอี่ยมครอง
 
1. นายวรรณชัย  คมขำ
2. นายธีรศักดิ์  มุลทา
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ประเสริฐนุช
2. เด็กหญิงศศิตา  เจียมพลายจิตร์
3. เด็กหญิงศิรดา  พัสดร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เทศธรรม
2. นายวิชัย  ตั้งคุณานันทพงศ์