สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 10 1. นายรุจิโรจน์  นิรอรัมย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ไชยโคตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฉัตรชนก  พิรุณจิตร
 
1. นางสาวปณพร    สุมลวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนัดดา  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  วงษา
 
1. นางสาวกิติยา   นวลอินทร์
2. นายณัฐวีร์  จ้อยรุ่ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 6 1. นายทรงพล  ดิศิริสกุล
2. นายยุทธศักดิ์  พันธ์ยี่โถ
 
1. นายณัฐวีร์  จ้อยรุ่ง
2. นายธนวัฒน์  คำวิชิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกลวัฒน์  ปลื้มสูตร
 
1. นางเหมือนฝัน  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นายชาคริต   อุปมา
 
1. นางสาวนาตติยา  แก้วดวงศรี