สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนัญธร  สะสมทรัพย์
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรธิรา  การเพียร
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรชนก  ริมทอง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ประเสริฐไทย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 1. นางสาวภัคญดา  ภัคธีมาสิริ
 
1. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรปรีญา  อินทรคช
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 52.65 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกรรณิการ์  ค้นค้า
 
1. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุกัญญา  จันผกา
2. นางสาวอรัญญา  เสือลาย
 
1. นางณิชารัตน์  สังข์เพ็ชร
2. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 10 1. นายรุจิโรจน์  นิรอรัมย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ไชยโคตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฉัตรชนก  พิรุณจิตร
 
1. นางสาวปณพร    สุมลวรรณ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนัดดา  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  วงษา
 
1. นางสาวกิติยา   นวลอินทร์
2. นายณัฐวีร์  จ้อยรุ่ง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 6 1. นายทรงพล  ดิศิริสกุล
2. นายยุทธศักดิ์  พันธ์ยี่โถ
 
1. นายณัฐวีร์  จ้อยรุ่ง
2. นายธนวัฒน์  คำวิชิต
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกลวัฒน์  ปลื้มสูตร
 
1. นางเหมือนฝัน  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นายชาคริต   อุปมา
 
1. นางสาวนาตติยา  แก้วดวงศรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจตุรภัทร   จารุประกร
 
1. นางสาวกมลพร   จิระริยากุล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 5 1. นางสาวศิริพร   แก้วจันทร์หล้า
 
1. นายวรทย์  ส่งละออง