สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวนนท์ธิฌา  มารัตน์
2. นางสาวลาภิสรา  บุนนาค
3. นางสาววาสนา  ทองดีเขียว
4. นางสาวสุภัสสรา  ศิลปไพลาส
5. นางสาวอารยา  ชัยสิทธิโยธิน
 
1. นางสาววรัญญา  ศิริอุดม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวกมลลักษณ์  แขมคำ
2. นายนิติธร  อรรถธรรมากร
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีทา
2. นางสาวสุทธารัตน์  เลื่อมใส