สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.05 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปัญญาวี  วงษา
2. เด็กชายพนมศักดิ์  หาสอดส่อง
3. เด็กชายวินัย  อินทรีย์
 
1. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวมาริษา  แกรวงษ์
2. นางสาวหทัยชล  กลิ่นคุ้ม
3. นายโชคชัย  ชาวสวน
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม
2. นางรสริน  บุญนพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤษกร  ตุ้มผึ้ง
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  ศิลา
 
1. นายวรัญญู  แจงป้อม
2. นายทรงยศ  ศิริบุตร