สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกพร  สุกเหลือง
2. นางสาวกมลวรรณ  ภิรมย์คง
3. นางสาวบัวชมพู  ศรีสมยา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รัตนเจริญ
2. นางสาวกิติยา  นวลอินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิรัชฌา   แป้นสุข
2. เด็กหญิงอริสร   ทองมโนกูร
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาทา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร