สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนภัสรา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวชนิดา  ประจัญศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 6 1. นางสาววริศรา  วงศ์ไพรัตน์
 
1. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนัดดา  กิตติรัตน์ชัชวาล
2. เด็กหญิงวรนุช  ปาปะนัง
 
1. นางสาวชนิดา  ประจัญศรี
2. นางสาววชิรานี  สีใจ