สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนภัสรา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวชนิดา  ประจัญศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 6 1. นางสาววริศรา  วงศ์ไพรัตน์
 
1. นางสาวแสงระวี  จันทร์เชื้อแถว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนัดดา  กิตติรัตน์ชัชวาล
2. เด็กหญิงวรนุช  ปาปะนัง
 
1. นางสาวชนิดา  ประจัญศรี
2. นางสาววชิรานี  สีใจ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกพร  สุกเหลือง
2. นางสาวกมลวรรณ  ภิรมย์คง
3. นางสาวบัวชมพู  ศรีสมยา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รัตนเจริญ
2. นางสาวกิติยา  นวลอินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิรัชฌา   แป้นสุข
2. เด็กหญิงอริสร   ทองมโนกูร
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาทา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.05 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปัญญาวี  วงษา
2. เด็กชายพนมศักดิ์  หาสอดส่อง
3. เด็กชายวินัย  อินทรีย์
 
1. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวมาริษา  แกรวงษ์
2. นางสาวหทัยชล  กลิ่นคุ้ม
3. นายโชคชัย  ชาวสวน
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม
2. นางรสริน  บุญนพ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤษกร  ตุ้มผึ้ง
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  ศิลา
 
1. นายวรัญญู  แจงป้อม
2. นายทรงยศ  ศิริบุตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวนนท์ธิฌา  มารัตน์
2. นางสาวลาภิสรา  บุนนาค
3. นางสาววาสนา  ทองดีเขียว
4. นางสาวสุภัสสรา  ศิลปไพลาส
5. นางสาวอารยา  ชัยสิทธิโยธิน
 
1. นางสาววรัญญา  ศิริอุดม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวกมลลักษณ์  แขมคำ
2. นายนิติธร  อรรถธรรมากร
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีทา
2. นางสาวสุทธารัตน์  เลื่อมใส
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายภาคภูมิ​  แคว้นพุทรา
2. เด็กหญิงแพรพลอย​  ยิ้มแย้ม
 
1. นายอนุกูล  สมัญญา
2. นายปฐมพงศ์  พุทธคุณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐกานต์   สีบูจันดี
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวเฟื่องลัดดา   ยุวกนิษฐ
 
1. นางสาวดารณี  ปราบชะนะ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ธูปพนม
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  หมื่นระวัง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายวิทยา  จันทะโคตร
2. นายเลิศนศักดิ์  นัยเจริญ
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง 6 1. นางสาวศรีจักรพรรดิ์  ฉัตรกุล
2. นายอัครวิทย์  อัครฐิติสิน
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นายธีรศักดิ์  มุลทา