สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สวยที่สุด
2. เด็กหญิงนารดา  พาชื่น
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เรือนขำ
4. เด็กหญิงมุจลินทร์  แคล้วภัย
5. เด็กหญิงสุภนิดา   แก้วเมืองกลาง
 
1. นายเดชา  แก้วมล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.65 เงิน 5 1. นายธนวัฒน์  ศรีสว่าง
2. นายนิธิ  ศรีมงคล
3. นางสาวปณิตา  การประไพ
4. นางสาวสิรินทรา  แก้วประพันธ์
5. นางสาวสุทธิดา  จันทร์เอี่ยม
 
1. นางสาวสิยาพัฐ  นานาพร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.32 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฐดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวกชนันท์  แกล้วทนงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 72.665 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสุก
2. เด็กหญิงณัฐชยา   หีบทอง
3. เด็กหญิงนรินี  กำมณี
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พรมวัง
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   จันทร์หอม
6. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   อาจอาคม
7. นางสาววรรณิษา  ชมเสน
8. นางสาววิยะดา   สุดทวี
9. เด็กหญิงศรุตา   ทรัพย์อุดม
10. นางสาวอภิญญา  วงษ์ศิริศักดิ์
 
1. นายทองมี  ประสารทอง
2. นายสุทธินันท์  จันดี