สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   อะกะมุงคุณ
2. เด็กหญิงพิชญาดา  หมวกทิม
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชื่นสมศักดิ์
 
1. นางจิตตรัตน์  เย็นสุข
2. นางสาวพัชฌา  ไทรทองมี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายทรงพล  แสงชาติ
2. เด็กชายนาธาน  อะกะมุงคุณ
3. เด็กชายอินทนนท์  พึ่งน้ำ
 
1. นางสาวราตรี  มาลีหวล
2. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายชนาธิป  เชื้อบัณฑิต
2. เด็กชายพงศธร  ร่วมใจ
 
1. นายวรัญญู  แจงป้อม
2. นายทรงยศ  ศิริบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตย์คณิน  แสงทอง
2. นายตรีเพ็ชร  เฉลิมเผ่า
3. นายศรชัย  แซ่ฮ่อ
 
1. นายธาวิน  เภาสระคู
2. นายวรัญญู  แจงป้อม