สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ไพศาลตันติวงศ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  กุฎีแดง
3. เด็กหญิงเมษิณี  พันธุ์รัตน์
 
1. นางสาวปณพร    สุมลวรรณ
2. นางสาวจุฑามาศ   ปักเคทัง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวดวงใจ  เนตรนิยม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รัตนเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงพนิดา  เสนาะเสียง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ไชยโคตร