สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.08 เงิน 11 1. นางสาวปิยธิดา  ไชยบุญ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  โยธะพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรรัมภา  อิ่มแผ้ว
 
1. นางสาววชิรานี   สีใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ไพศาลตันติวงศ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  กุฎีแดง
3. เด็กหญิงเมษิณี  พันธุ์รัตน์
 
1. นางสาวปณพร    สุมลวรรณ
2. นางสาวจุฑามาศ   ปักเคทัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวดวงใจ  เนตรนิยม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รัตนเจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงพนิดา  เสนาะเสียง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ไชยโคตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   อะกะมุงคุณ
2. เด็กหญิงพิชญาดา  หมวกทิม
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชื่นสมศักดิ์
 
1. นางจิตตรัตน์  เย็นสุข
2. นางสาวพัชฌา  ไทรทองมี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายทรงพล  แสงชาติ
2. เด็กชายนาธาน  อะกะมุงคุณ
3. เด็กชายอินทนนท์  พึ่งน้ำ
 
1. นางสาวราตรี  มาลีหวล
2. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายชนาธิป  เชื้อบัณฑิต
2. เด็กชายพงศธร  ร่วมใจ
 
1. นายวรัญญู  แจงป้อม
2. นายทรงยศ  ศิริบุตร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตย์คณิน  แสงทอง
2. นายตรีเพ็ชร  เฉลิมเผ่า
3. นายศรชัย  แซ่ฮ่อ
 
1. นายธาวิน  เภาสระคู
2. นายวรัญญู  แจงป้อม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สวยที่สุด
2. เด็กหญิงนารดา  พาชื่น
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เรือนขำ
4. เด็กหญิงมุจลินทร์  แคล้วภัย
5. เด็กหญิงสุภนิดา   แก้วเมืองกลาง
 
1. นายเดชา  แก้วมล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.65 เงิน 5 1. นายธนวัฒน์  ศรีสว่าง
2. นายนิธิ  ศรีมงคล
3. นางสาวปณิตา  การประไพ
4. นางสาวสิรินทรา  แก้วประพันธ์
5. นางสาวสุทธิดา  จันทร์เอี่ยม
 
1. นางสาวสิยาพัฐ  นานาพร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.32 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฐดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวกชนันท์  แกล้วทนงค์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 72.665 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสุก
2. เด็กหญิงณัฐชยา   หีบทอง
3. เด็กหญิงนรินี  กำมณี
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พรมวัง
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   จันทร์หอม
6. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   อาจอาคม
7. นางสาววรรณิษา  ชมเสน
8. นางสาววิยะดา   สุดทวี
9. เด็กหญิงศรุตา   ทรัพย์อุดม
10. นางสาวอภิญญา  วงษ์ศิริศักดิ์
 
1. นายทองมี  ประสารทอง
2. นายสุทธินันท์  จันดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาววรรณา  เนียมทอง
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัททรา  บุญโสม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 9 1. นางสาวปิยธิดา  สันทับทิม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  พันเพ็ชร
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปานย้อย
2. เด็กหญิงชลลดา  จริยะพันธุ์
3. เด็กชายนนธวัตร์  บัวเกษร
4. เด็กหญิงปาริฉัตร์  นรเหรียญ
5. เด็กชายพละภูมิ  กนกพรรักษ์
6. เด็กหญิงพัณณิตา  เพชรรัตน์
7. เด็กหญิงวนพร   สมบูรณ์ศิริ
8. เด็กชายวรภพ  ครบอยู่
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
2. นายสันติสุข  ไม้แก้ว
3. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
4. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงสาวิตรี   ทองด้วง
 
1. นางสาวปรัชญา   ทรงบรรพต
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐชา   มาลีหวล
2. เด็กหญิงพิมพิศา   สุขจันทร์
3. เด็กหญิงศรุตา   ทรัพย์อุดม
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   เนาว์ประโคน
5. เด็กหญิงอารียา   กิรติพรหม
 
1. นายพสิษฐ์พงศ์   ลิ่มหลัก
2. นางสาวปรัชญา   ทรงบรรพต
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจงกล   ทองสีดำ
2. นางสาวธนัชชา   โสธรรัตน์
 
1. นางสาวธนัชมนว์   เต็มมาก
2. นางสาวสุภวรรณ   บุดดีคำ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 1. นางสาวดารินทร์   มหาวรรณ์
2. นางสาวอรปรียา   ใจยะบาล
 
1. นายวรทย์  ส่งละออง
2. นางสาวญาณิศา   เกียรติสังวร
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 73.67 เงิน 4 1. นางสาวสุภาวิณี   แขวงชล
 
1. นางสาวธนัชมนว์   เต็มมาก
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นายพชรพล   ดิษฐ์โชติ
2. เด็กชายพลพล   เวียงวิเศษ
 
1. นายสุวัฒน์   ทัศมาลัย
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวชารีรักษ์   บุญภักดี
 
1. นางสาวศุภลักษ์   แก้วสากล
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายชัชวาล  วงษา
2. เด็กชายพันธกรณ์  ประพรม
 
1. นายธีรศักดิ์  มุลทา
2. นายกฤษณ์  สอนดี
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายพงศกร  พิมพ์สอน
2. นายพรพิพัฒน์  นิวาเก้า
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นายวรรณชัย  คมขำ
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กู้นาม
2. เด็กชายพรพระพรหม  ธรรมดี
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  เวียงวิราศไพศาล
 
1. นายวรรณชัย  คมขำ
2. นายกฤษณ์  สอนดี
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิรวิทย์  ปิยะวัฒนาถาวร
2. นายวันเฉลิม  ริมปัน
3. นายอธิป  เอี่ยมครอง
 
1. นายวรรณชัย  คมขำ
2. นายธีรศักดิ์  มุลทา