สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตา  คงขำ
2. เด็กหญิงเบญญาภร  ศรีสงกราน
 
1. นางสาววชิรานี   สีใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวดาหวัน  พงษ์มุลี
 
1. นางสาววชิรานี  สีใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธงชัย   ไชยฉิม
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาทา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงภูชิดา  รุ่งนิยม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รัตนเจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญฤทธิ์  น่านคำ
2. นายสิทธิชัย  สาทิพจันทร์
3. นายเอกรินทร์  โชคสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์  เชิดชู
2. นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิชา  พุ่มมาก
2. นายอาทฤต  เย็นเปรม
3. นายเฉลิมรัฐ  วิเศษดี
 
1. นายธาวิน  เภาสระคู
2. นางสาวพัชฌา  ไทรทองมี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณนุช  ยูพานิช
2. เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์ดล
3. เด็กหญิงเเววคำ  ลาดสมดี
 
1. นางจิตตรัตน์  เย็นสุข
2. นางรสริน  บุญนพ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวชวิศา   ขึ้นขัน
2. นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. นางสาวศิริรัตน์  ภูจำปี
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม
2. นางรสริน  บุญนพ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายกษิดิส  ช่วยสมบูรณ์
2. เด็กชายรังสรรค์   วรีวงศ์
 
1. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
2. นางสาวราตรี  มาลีหวล
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาดา  เรืองขำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  อ่อนเพ็ง
 
1. นายธาวิน  เภาสระคู
2. นางสาวเฉลิมรัตน์  เชิดชู
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาณิศา  อุปติ
 
1. นางสาววรัญญา  ศิริอุดม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.49 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พรมนอก
2. เด็กชายวีรชัย  พาเทียว
 
1. นางสาวสุทธารัตน์  เลื่อมใส
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีทา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายคุณานนต์  เพชรรัตน์
2. นางสาวอาทิตยาภรณ์  กองแก้ว
 
1. นายจิรัตน์  แพ่งศรี
2. นายธนาวัฒน์  ศรีวสุธากุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริยา  ปัญมณีโชติ
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิภัชชา  ศรีวงษ์
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฤาษิณี  มณีช่วง
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันธิชา  จินดาวงค์
2. เด็กหญิงกัลยกร  หวังดี
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
2. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวณิชญา  เถาพิมาย
 
1. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุฐิตา  เล็กทับ
2. เด็กหญิงรัศมี  ชิปะปา
3. เด็กหญิงอรินญา  ทองสุก
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
2. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพร  จันทร์อู่
2. เด็กชายกฤษดา  สนั่นเอื้อ
3. เด็กหญิงกัญญา  พยัพศรี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยมงคล
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นฟุ้ง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ้ยตระกูล
7. นายธนทัต  ผนึกดี
8. เด็กชายธนภัทร  พัดปุย
9. นายนัฐพงศ์  ชูเนตร
10. นางสาวนันฐรัตน์  วันกลิ่น
11. เด็กชายปิยวัฒน์  รื่นกลิ่น
12. เด็กหญิงผกามาศ  ปั้นเล็ก
13. นางสาวพีมรดา  วงภูธร
14. เด็กชายภูวเดช  วงค์อิน
15. นางสาววิยะดา  ช่วงดี
16. เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์หอม
17. เด็กหญิงสุนิษา  ใบโพธิ์
18. เด็กหญิงเจนทิชา  ผลาผล
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่เหมือน
20. เด็กชายเอเปก  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
2. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
3. นายสุทธิพงศ์  พุทธรักษา
4. นายมนัญชยา  เพชรูจี
5. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
6. นางสาวพัชรินทร์  แววศรี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นายธนพล  แก้วแสง
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  แก้วแสง
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรภร  ดิษผิ้ง
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 1. นางสาวปิยธิดา  สันทับทิม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอธิวุฒิ  กระแสโสม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 4 1. นางสาวสุนิสา  บุญธรรม
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  ผ่อนทอง
2. นายจิรวัฒน์  เจริญอินทร์วงศ์
3. นายตะวัน  แซ่วู่
4. นายทักษ์ดนัย   สารศรี
5. นายบุญได้  แสงจั่น
6. นางสาวปรางค์ทิพย์  คุณอนันต์
7. นายพงศกร  ศรีม่วง
8. นางสาวภัคญดา  ภัคธีมาสิริ
9. นางสาวศศินิภา  อุระอิต
10. นางสาวอโรชา  เปาอินทร์
11. นางสาวเขม  บุญเกิด
12. นายเจษฎา  มะลิ
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
2. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
3. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
4. นายมนัญชยา  เพชรูจี
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกวิน  เครือหงส์
2. เด็กชายก้องภัค  สังวิบุตร
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
4. เด็กหญิงณัฐนรีย์  เกษประทุม
5. เด็กชายประกฤษฎิ์  สินธุเดช
6. เด็กชายปวิช  กิติกุลคุณากร
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
8. เด็กชายพิลุณ  บุญเลิศ
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
10. เด็กหญิงลิเดีย  อยู่ทอง
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริญญา  บำรุงพงศ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
3. เด็กหญิงญาณิศา  ทรภีสิงห์
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชมน  ภูมิไชยา
2. เด็กหญิงจริญญา  บำรุงพงศ์
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
4. เด็กหญิงญาณิศา  ทรภีสิงห์
5. เด็กหญิงณัฐนรีย์  เกษประทุม
6. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
4. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
3. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
6. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
7. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
4. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  สร้อยสีคำ
2. นายคมสัน  สาอุตม์
3. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
4. นายธนาวรรธน์  อภิธนาวัชรศักดิ์
5. นายนภดล  อาวรณ์
6. นางสาวนรินทร  ฤทธิคง
7. นางสาวปัญจพร  เงินเรืองโรจน์
8. นางสาวพิยดา  ปะสาวะเท
9. นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนาวัชรศักดิ์
10. นายภาณุพล  ปานเฟือง
11. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
12. นายร่มธรรม  สมร
13. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
14. นางสาวศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
15. นายสุริโย  ภิรมย์พร้อม
16. นายอาทิตย์  สาสิทธิ์
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
3. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
4. นายสิทธิพงศ์  พุทธรักษา
5. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายจตุรพร  จารุประกร
 
1. นางสาวจริยา  บุญธรรม
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 5 1. เด็กชายชาญชนะ   ใจหาญ
2. นายทศพร   กัลยาณศีล
3. นางสาวพศินี   คุ้มวัน
4. นายภาคภูมิ   ไชยริบูรณ์
5. นายอภิสิทธิ์   จริยะพันธุ์
 
1. นางสาวจริยา  บุญธรรม
2. นางสาวดารณี  ปราบชะนะ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวพร   รัตนะอำพร
2. นางสาวอรวรรณ   กันทรากรดุษฎี
 
1. นางสาวธนัชมนว์   เต็มมาก
2. นางสาวสุภวรรณ บุดดีคำ  บุดดีคำ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 1. นายจารุพงศ์   เพชรอนันต์กุล
2. นางสาวณัชชา   ภู่พลับ
 
1. นายวรทย์  ส่งละออง
2. นางสาวญาณิศา   เกียรติสังวร
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  คนค้า
2. นายนนทชัย   ทับรุ่ง
3. นายพรพิพัฒน์   เทียบแก้ว
4. นางสาวพรพิมล   กรรมใจ
5. นายพรรษวุมิ   จิตตมาตร
 
1. นายวรทย์  ส่งละออง
2. นางสาวญาณิศา   เกียรติสังวร
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายภคพงษ์  แอบบัว
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แก้วรัตน์
 
1. นายกฤษณ์  สอนดี
2. นายวรรณชัย  คมขำ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนวรรณฐ์  โชคปิติไพศาล
2. เด็กชายสายนที  ดีอินทร์
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อยู่ศิริ
2. เด็กชายเหมยทีม  แซ่ล้อ
 
1. นายทัศพร  คงมั่น
2. นางสาวพันตรี  เหล่าภูทอง
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ประเสริฐนุช
2. เด็กหญิงศศิตา  เจียมพลายจิตร์
3. เด็กหญิงศิรดา  พัสดร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เทศธรรม
2. นายวิชัย  ตั้งคุณานันทพงศ์