สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พุดกลั่น
2. เด็กชายภคภัทร  พรรณสุข
3. เด็กชายภิญโญ  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวธารีรัตน์  สัญชาตเจตน์กุล
2. นางสาวศุภดา  น้ำกรอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40.375 เข้าร่วม 12 1. นายกานต์  สืบนุกูล
2. นางสาวรัฐนันท์  อุทิศ
3. นางสาวสมฤดี  ทองย้อย
 
1. นายธนัช  นัยพร
2. นางสาวสุพัตตรา  เจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณีรนุช  ธนภัคพสิษฐ์
2. เด็กชายมงคล  โต๊ะชื่นจรัสกร
3. เด็กชายอนพัทย์  ขวัญใจ
 
1. นางสาวธารีรัตน์  สัญชาตเจตน์กุล
2. นางสาวศุภดา  น้ำกรอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวภัทรมล  ทศพลทรงพร
2. นางสาววรกานต์  บุตรแวง
3. นายสรศักดิ์  ชัยโย
 
1. นายธนัช  นัยพร
2. นางสาวสุพัตรา  เจริญ