สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงวศินี  แผนจันทร์
 
1. นายธิตินันท์  ประสงค์เจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78.92 เงิน 9 1. นายจักรินทร์  ตระกูลอินทร์
 
1. นายอาทิตย์  รุ้งรุ่งเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 1. นายสรพงศ์  ศรีเกษม
 
1. นายสราวุธ  สมฤทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรวิภา  เรือนพิมพ์
 
1. นายนพพร  อุ่นในธรรม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 11 1. นายจิตรทิวัส  จิตต์ศิริ
 
1. นายภาสพงศ์  ไคลมี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นายสราวุธ  สมฤทธิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พุดกลั่น
2. เด็กชายภคภัทร  พรรณสุข
3. เด็กชายภิญโญ  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวธารีรัตน์  สัญชาตเจตน์กุล
2. นางสาวศุภดา  น้ำกรอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40.375 เข้าร่วม 12 1. นายกานต์  สืบนุกูล
2. นางสาวรัฐนันท์  อุทิศ
3. นางสาวสมฤดี  ทองย้อย
 
1. นายธนัช  นัยพร
2. นางสาวสุพัตตรา  เจริญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณีรนุช  ธนภัคพสิษฐ์
2. เด็กชายมงคล  โต๊ะชื่นจรัสกร
3. เด็กชายอนพัทย์  ขวัญใจ
 
1. นางสาวธารีรัตน์  สัญชาตเจตน์กุล
2. นางสาวศุภดา  น้ำกรอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวภัทรมล  ทศพลทรงพร
2. นางสาววรกานต์  บุตรแวง
3. นายสรศักดิ์  ชัยโย
 
1. นายธนัช  นัยพร
2. นางสาวสุพัตรา  เจริญ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นายกรวิชญ์  อนันต์สิริวุฒิ
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีพรหมคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวรัตน์  ปัญญาธิวุฒิ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 -    
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  สุขคำ
2. นายปัญณวิชญ์  พื้นม่วง
3. นายปัณณทัต  พื้นม่วง
 
1. นางสาววาสนา  การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง  ทับธานี