สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงวศินี  แผนจันทร์
 
1. นายธิตินันท์  ประสงค์เจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78.92 เงิน 9 1. นายจักรินทร์  ตระกูลอินทร์
 
1. นายอาทิตย์  รุ้งรุ่งเรือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวภัทรมล  ทศพลทรงพร
2. นางสาววรกานต์  บุตรแวง
3. นายสรศักดิ์  ชัยโย
 
1. นายธนัช  นัยพร
2. นางสาวสุพัตรา  เจริญ