สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  สุขคำ
2. นายปัญณวิชญ์  พื้นม่วง
3. นายปัณณทัต  พื้นม่วง
 
1. นางสาววาสนา  การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง  ทับธานี