สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ   อยู่สุภาพ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หิตะวนิช
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ขาวบริสุทธิ์
4. เด็กหญิงศรัญญา  รอดพ้นภัย
5. เด็กหญิงอินทิวร  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวสุพัชรา   หล้าวิลัย
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทับนิยม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  แนมพลกรัง
2. นางสาวชลธิชา  ปรีชาชาญ
3. นางสาวนฤมล  วงศ์ใหญ่
4. นางสาวอารียา   ทะแพงพันธ์
5. นางสาวไอรดา   นิลาบุตร
 
1. นางสาวสุพิชชา  มากะเต
2. นางสาวภาณี  วจีสัจจะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงณัชชา   จิตตรีพรต
3. เด็กหญิงภัทรภา  ศรัณยาภินันท์
4. เด็กชายศรัณย์ภัทร   รักกุศล
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ผลเหม
 
1. นางสุภาพร  วงค์สุพชัย
2. นางสาวแสงจันทร์  ยืนยาว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวชนิตา   สีชะอุ้ม
2. นางสาวปัณรส  ชุติวัฒนธาดา
3. นางสาวรติพร   อาษา
4. นางสาววิภาดา   พิทักษ์พันธ์
5. นางสาวสุวิมล  บุญเกิด
 
1. นายมนตรี  รัตนภูวิศ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  กวีพุฒิพงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  เอนอ่อน
2. นางสาวนันทิยา  แสงอรุณ
3. นายพันธพัฒน์  วงษ์เกตุ
4. นายภิญโญ  เกตุสุธี
5. นางสาวเพ็ญสินี  เชาว์วัลแล่น
 
1. นางสาวศุภิสรารัตน์  บัวสวัสดิ์
2. นายอภิชาติ  โพธิสิทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.32 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิยากัญฐพร   ผ่องใสธิยกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.98 ทอง 4 1. นายธนะพัฒน์   บัวบาน
 
1. นายฐิติพงศ์  สงเคราะห์ธรรม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร   ใจรอบ
2. เด็กหญิงนันทนา   ชิดรัมย์
 
1. นางสาวภีญาณัฎฐ์  ปาโท
2. นายเอกชัย  นักวิฬา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรชตพล   เทียมทัน
2. นางสาวอรุโณทัย  วิชัยพรม
 
1. นางสาวภีญาณัฎฐ์  ปาโท
2. นางพลอยพิไล  ทิพยสิริ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.998 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   คิมหะจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร   โพธิ์หิรัญ
3. เด็กหญิงปิติญา   เลื่อนลอย
4. เด็กหญิงพรภัสสร  เงินดี
5. เด็กหญิงยุวดี  บุระพันธ์
6. เด็กหญิงรัตนาวดี   บัวชื่น
7. เด็กหญิงสุชานุช   อัมระปาล
8. เด็กหญิงสุธีธิดา  บรรจง
9. เด็กหญิงสุภัคคจี  หนองคาย
10. เด็กหญิงอัมพิกา  นามมนตรี
 
1. นางนภาพร   เกาะทอง
2. นางสาวสุภาพร  คำชั่ง