สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.65 เงิน 5 1. เด็กชายจุฑาทวัช  วรรณ์แสงแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  บุษมาลี
3. เด็กหญิงวรณัน  สกุลประชาพร
 
1. นายอานันท์  พุกศร
2. นางจันสุดา  ใกล้กลาง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.125 ทอง 5 1. นายจิรกร  ศรียุกต์
2. นายธีรเทพ  งามภักดีกุล
3. นายวรัญญู  พงษ์พานิช
 
1. นางสาวรักษิณา  มาราช
2. นางสาวจรรยารักษ์  กุลพ่วง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธีรชัย  พูลสุข
2. เด็กชายสรอรรถ  ตรีนุสนธิ์
3. เด็กหญิงอลินชา  ทองจันทร์
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  บัวเรือง
2. นายพนม  เรียนงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายธีีรการ  ชลศรานนท์
2. นางสาวประกายกานต์  เจริญสิงห์
3. นางสาวภัคธิมา  ประสพผล
 
1. นายณัฐวัชร  โตสัจจะ
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  น้อยแจง
2. เด็กชายศาสนพนธ์  หมื่นโภค
3. เด็กหญิงอริสา  วงษ์ทรัพย์
 
1. นายพนม  เรียนงาม
2. นางสาวศุภกาญจน์  บัวเรือง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.1 เงิน 12 1. เด็กหญิงบุญธิชา  ยูฮันเงาะ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  มาประสพ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  อยู่หลง
 
1. นางสาวเมวิกา  สุกกระจ่าง
2. นางสาวอรุณี  ขุมทรัพย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายบุญญฤทธิ์  อุดมวรทรัพย์
2. นายวัจนรัตน์  สุเมธเสนีย์
3. นายอภิสิทธิ์  แจ่มนิล
 
1. นางสาวอรวิชญ์  ทองมาก
2. นางสาวจุฑามาศ  พัวเพิ่มพูลศิริ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญส่ง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติกเดชาณรงค์
 
1. นางสาวจิตตกาญจน์  เอี่ยมอนงค์
2. นางสาวจารุวรรณ  สมหวัง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวอรอุมา  ชูตินันทน์
2. นายเจษฎา  อัมรสุคนธ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สมหวัง
2. นางสาวจิตตกาญจน์   เอี่ยมอนงค์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. นายฐนกร  ยมภา
2. เด็กชายสาธิต  ศิริมานพเลิศ
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระศิลป์  พิมพสุทธิ์
2. นายระพี  เนินกร่าง
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 91.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  สนชาวไพร
2. นายพงศธรณ์  พลแสง
3. นายมงคลชัย  ทองทับ
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง