สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรวิพร  พานเงิน
 
1. นางอรวรรณ  อินทน้ำเงิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นายวิศรุต  เพิ่มพูล
 
1. นางอุบลวรรณ   มงคลางกูร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญอาสา
2. เด็กชายชลชาติ  ธารกุล
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โต๊ะทอง
 
1. นางปนัดดา  จิวยูรักคุณ
2. นางสาวจินดารัตน์  ชัยวัน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องภพ   โชคสถาพร
2. นางสาวดุสิตตา   คิดเจริญ
3. นายปฐวี  แสงขุรัง
 
1. นายณัฎฐณภัทร   ศรีจงใจ
2. นางสาวไพลิน  ธัญญเจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมณีพิมพ์   ภูฆัง
2. เด็กหญิงศิริพร  ฐานวิเศษ
 
1. นายกิตติกร   ปณิธิสิริรุจน์
2. นางสาวดวงจันทร์   ดุงสูงเนิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยารัตน์   มาตจันทึก
2. นายวิรสิทธิ์   เขียวแก่
 
1. นางทองสุข   แดงสังวาลย์
2. นางรสริน   แสงศิริ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เอมโอช
 
1. นางศรีวรินทร์   ไหมหรือ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายนพดล  สอดศรี
 
1. นางศิริสุข   สุตันติราษฎร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกร  นาคอินทร์
2. เด็กชายเจษฏากร   สืบจันทร์
 
1. นางสาวนิภา  สมศักดิ์
2. นางสาววรางคณา  วงศ์สุวรรณ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายพีระพัฒน์   มีสังเกตุ
 
1. นางสาวนิภา  สมศักดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจรวี   ชั้นตรา
 
1. นางเบญจวรรณ   มณีนิล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกริกเกียรติ   เจตบุตร
 
1. นางจำเนียร  จันทร์ศิริ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีพร   จันทร์ลอย
 
1. นางตติพร   เล่ห์กล