สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรัชชัย  ก๋งน้อย
2. เด็กหญิงอรปรีญา  แก้ววิกรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวนลัท  ชึรัมย์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันธิมา  ทองประสม
2. นางสาววนิชยา  สีดาวงษ์
3. นางสาวอภิชญา  สถิติรัต
 
1. นางสาวนลัท  ชึรัมย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วอรัญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เปลี่ยนดี
3. เด็กหญิงนาตาชา  มูลปราศัย
4. เด็กหญิงปณิสรา  บุญครอง
5. เด็กชายปริญญา  ดอกกระถิน
6. เด็กหญิงภภัสสร  สมศรี
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติพร  พระศรี
2. นางสาวทัศนีย์  กว้างนอก
3. นายศรัณย์  ดอกกระถิน
4. นางสาวศศินาถ  ทองเหลา
5. นางสาวศศิวิมล  สุดโต
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ยังวัฒนา
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นางลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทศทอง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  จิตสาลี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีเกตุสุข
 
1. นางสาววรรณภา  เอี่ยมสมบัติ
2. นางสาววิชุดา  อุทัยธรรม
 
6 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศุภฤดี  ลับเหลี่ยม
2. นางสาวสุกัญญา  อนุรักษ์
3. นางสาวสุวรรณี  นามศรีแก้ว
 
1. นางสาวลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  กลับดี
2. เด็กชายปุญญาพัฒน์  สงคราม
3. เด็กหญิงศศินัดดา  แตกฉาน
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวผกามาศ  อ่อนอึ่ง
2. นางสาวรัตติพร  ผาฤพล
3. นายสุเมธี  บุญอนันต์
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
9 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์นาง
2. เด็กชายนัตติพงศ์  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงปรารวี  อ่อนเปรี้ยว
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
 
10 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ชัย  ไกรวารี
2. นางสาวดวงสมร  ผลมะไฟ
3. นายธเนศ  ท้วมเทศ
 
1. นางสาวลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นางสาวสมพร  แผ่วจะโปะ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวัตถ์  เปรมเปี่ยมไพบูลย์
2. เด็กชายธีรโชติ  ม่วงทอง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ถนอมงาม
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทองแกมแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูนเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุธิดา  บุญพลอย
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นางสาวพิชย์กร  โคตะมี