สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กชายธรรม์ชัย  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายธีรพล  เรณูนันท์ ณ อยุธยา
 
1. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปภินวิชญ์  ชุมวิริยะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์คง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นายนราทิพย์  แสงอาทิตย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนม์ธนา  เหมือนนาค
2. เด็กชายอดิศร  กอบทองสกุล
 
1. นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร
2. นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายกษิดิศ  คำแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์   จันทร์บัว
 
1. นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร
2. นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติกร  ชำนาญนา
2. เด็กชายวันชัย  จิตร์กุล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพนธ์  ก้อนคำ
2. นายปฐวี  ศักดิ์ดี
 
1. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
2. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 5 1. นายต่อตระกูล  สุขสบาย
2. นางสาวภัทรวรรณ  ปุ่มเกวียน
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  โพธิทอง
2. เด็กชายญาณพัฒน์  วิสุทธิรังษี
 
1. นายมีชัย  ทัพธานี
2. นายนราทิพย์  แสงอาทิตย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชาติ  กวีธนกุล
2. เด็กหญิงธรัญธร  กวีธนกุล
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายณัฐดนัย  เขื่อนวิชัย
2. นายธนวัฒน์  แน่จริง
 
1. นายมีชัย  ทัพธานี
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ละมนเทียร
2. นายศุภวิชญ์  ธานีรัตน์
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนภูมิ  จิตรโสภิณ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์ดี
3. เด็กชายวิทวัส  กิติภัทร์ถาวร
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ชิดสนิท
2. นายเทอดทูน  สมรสมนตรี
3. นายไกรวิชญ์  วรรณโภชน์
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐยา  ปัญญา
2. นายนัฐวัฒ  รอดสมบุญ
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ