สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายภวัต  เรืองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิวพร  คงพินิจ
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุขสุแพทย์
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
2. นางสาวกิ่งดาว  สายสีสด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวกนกรวี  จังอินทร์
2. นางสาวศุจีภรณ์  ชำนาญสงเคราะห์
3. นางสาวสิริบูรณ์  เชิดชู
 
1. นายอนุสรณ์  เยียดยอด
2. นางสาวราตรี  ทำคาม