สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริศรา  กฤษดี
 
1. นางสาวนิสาชล  ศรีสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 8 1. นางสาวนวพรรษ  แพคล้าย
 
1. นางสาวนาตยา  ทรงสุภาพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณภัสษร  จั่นบำรุง
 
1. นางจันทร์มณี  คุ้มดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพัชรมัย  ราชคม
 
1. นางสิริพร  ปอร์เชิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนิกานต์  รักแหยม
 
1. นางสาวราตรี  ทำคาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นายพลวัต  รัตนมาลัย
 
1. นายอนุสรณ์  เยียดยอด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  โชคสุริยกุล
 
1. นางสาวศิรินันท์  ขวัญอ่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวอารีรัตน์  ฉะอ้อน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไพบูลย์กิจกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   พอชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  พยัฆโส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  โยธาคุณ
 
1. นางสาวสิริมา  ถิ่นณรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนายุท  ปิ่นทอง
2. เด็กชายนนท์ภิวัฒน์  อักษรมัต
 
1. นางสาวศิริฉัตร  แก้วงาม
2. นางสาวนิสาชล  ศรีสุวรรณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมสิงห์
2. นางสาวศรัณญา  นาคเกตุ
 
1. นางเตือนจิตต์  ศรีอนันต์
2. นางสาวปัทมา  จันทร์ศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฤต  พงศ์ปัญจศิล
2. เด็กชายธนกร  เดพันดุง
 
1. นางสาวพรทิพย์  พยัฆโส
2. นางสาวศิรินันท์  ขวัญอ่อน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวภัทรลดา  มาโนชญ์คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปัทมา   จันทร์ศรี