สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริศรา  กฤษดี
 
1. นางสาวนิสาชล  ศรีสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 8 1. นางสาวนวพรรษ  แพคล้าย
 
1. นางสาวนาตยา  ทรงสุภาพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณภัสษร  จั่นบำรุง
 
1. นางจันทร์มณี  คุ้มดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพัชรมัย  ราชคม
 
1. นางสิริพร  ปอร์เชิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนิกานต์  รักแหยม
 
1. นางสาวราตรี  ทำคาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นายพลวัต  รัตนมาลัย
 
1. นายอนุสรณ์  เยียดยอด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  โชคสุริยกุล
 
1. นางสาวศิรินันท์  ขวัญอ่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวอารีรัตน์  ฉะอ้อน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไพบูลย์กิจกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   พอชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  พยัฆโส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  โยธาคุณ
 
1. นางสาวสิริมา  ถิ่นณรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนายุท  ปิ่นทอง
2. เด็กชายนนท์ภิวัฒน์  อักษรมัต
 
1. นางสาวศิริฉัตร  แก้วงาม
2. นางสาวนิสาชล  ศรีสุวรรณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมสิงห์
2. นางสาวศรัณญา  นาคเกตุ
 
1. นางเตือนจิตต์  ศรีอนันต์
2. นางสาวปัทมา  จันทร์ศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฤต  พงศ์ปัญจศิล
2. เด็กชายธนกร  เดพันดุง
 
1. นางสาวพรทิพย์  พยัฆโส
2. นางสาวศิรินันท์  ขวัญอ่อน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวภัทรลดา  มาโนชญ์คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปัทมา   จันทร์ศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรวิพร  พานเงิน
 
1. นางอรวรรณ  อินทน้ำเงิน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นายวิศรุต  เพิ่มพูล
 
1. นางอุบลวรรณ   มงคลางกูร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญอาสา
2. เด็กชายชลชาติ  ธารกุล
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โต๊ะทอง
 
1. นางปนัดดา  จิวยูรักคุณ
2. นางสาวจินดารัตน์  ชัยวัน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องภพ   โชคสถาพร
2. นางสาวดุสิตตา   คิดเจริญ
3. นายปฐวี  แสงขุรัง
 
1. นายณัฎฐณภัทร   ศรีจงใจ
2. นางสาวไพลิน  ธัญญเจริญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมณีพิมพ์   ภูฆัง
2. เด็กหญิงศิริพร  ฐานวิเศษ
 
1. นายกิตติกร   ปณิธิสิริรุจน์
2. นางสาวดวงจันทร์   ดุงสูงเนิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยารัตน์   มาตจันทึก
2. นายวิรสิทธิ์   เขียวแก่
 
1. นางทองสุข   แดงสังวาลย์
2. นางรสริน   แสงศิริ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เอมโอช
 
1. นางศรีวรินทร์   ไหมหรือ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายนพดล  สอดศรี
 
1. นางศิริสุข   สุตันติราษฎร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกร  นาคอินทร์
2. เด็กชายเจษฏากร   สืบจันทร์
 
1. นางสาวนิภา  สมศักดิ์
2. นางสาววรางคณา  วงศ์สุวรรณ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายพีระพัฒน์   มีสังเกตุ
 
1. นางสาวนิภา  สมศักดิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจรวี   ชั้นตรา
 
1. นางเบญจวรรณ   มณีนิล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกริกเกียรติ   เจตบุตร
 
1. นางจำเนียร  จันทร์ศิริ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีพร   จันทร์ลอย
 
1. นางตติพร   เล่ห์กล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.65 เงิน 5 1. เด็กชายจุฑาทวัช  วรรณ์แสงแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  บุษมาลี
3. เด็กหญิงวรณัน  สกุลประชาพร
 
1. นายอานันท์  พุกศร
2. นางจันสุดา  ใกล้กลาง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.125 ทอง 5 1. นายจิรกร  ศรียุกต์
2. นายธีรเทพ  งามภักดีกุล
3. นายวรัญญู  พงษ์พานิช
 
1. นางสาวรักษิณา  มาราช
2. นางสาวจรรยารักษ์  กุลพ่วง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธีรชัย  พูลสุข
2. เด็กชายสรอรรถ  ตรีนุสนธิ์
3. เด็กหญิงอลินชา  ทองจันทร์
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  บัวเรือง
2. นายพนม  เรียนงาม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายธีีรการ  ชลศรานนท์
2. นางสาวประกายกานต์  เจริญสิงห์
3. นางสาวภัคธิมา  ประสพผล
 
1. นายณัฐวัชร  โตสัจจะ
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  น้อยแจง
2. เด็กชายศาสนพนธ์  หมื่นโภค
3. เด็กหญิงอริสา  วงษ์ทรัพย์
 
1. นายพนม  เรียนงาม
2. นางสาวศุภกาญจน์  บัวเรือง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.1 เงิน 12 1. เด็กหญิงบุญธิชา  ยูฮันเงาะ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  มาประสพ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  อยู่หลง
 
1. นางสาวเมวิกา  สุกกระจ่าง
2. นางสาวอรุณี  ขุมทรัพย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายบุญญฤทธิ์  อุดมวรทรัพย์
2. นายวัจนรัตน์  สุเมธเสนีย์
3. นายอภิสิทธิ์  แจ่มนิล
 
1. นางสาวอรวิชญ์  ทองมาก
2. นางสาวจุฑามาศ  พัวเพิ่มพูลศิริ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญส่ง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติกเดชาณรงค์
 
1. นางสาวจิตตกาญจน์  เอี่ยมอนงค์
2. นางสาวจารุวรรณ  สมหวัง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวอรอุมา  ชูตินันทน์
2. นายเจษฎา  อัมรสุคนธ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สมหวัง
2. นางสาวจิตตกาญจน์   เอี่ยมอนงค์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. นายฐนกร  ยมภา
2. เด็กชายสาธิต  ศิริมานพเลิศ
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระศิลป์  พิมพสุทธิ์
2. นายระพี  เนินกร่าง
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 91.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  สนชาวไพร
2. นายพงศธรณ์  พลแสง
3. นายมงคลชัย  ทองทับ
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ   อยู่สุภาพ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หิตะวนิช
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ขาวบริสุทธิ์
4. เด็กหญิงศรัญญา  รอดพ้นภัย
5. เด็กหญิงอินทิวร  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวสุพัชรา   หล้าวิลัย
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทับนิยม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  แนมพลกรัง
2. นางสาวชลธิชา  ปรีชาชาญ
3. นางสาวนฤมล  วงศ์ใหญ่
4. นางสาวอารียา   ทะแพงพันธ์
5. นางสาวไอรดา   นิลาบุตร
 
1. นางสาวสุพิชชา  มากะเต
2. นางสาวภาณี  วจีสัจจะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงณัชชา   จิตตรีพรต
3. เด็กหญิงภัทรภา  ศรัณยาภินันท์
4. เด็กชายศรัณย์ภัทร   รักกุศล
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ผลเหม
 
1. นางสุภาพร  วงค์สุพชัย
2. นางสาวแสงจันทร์  ยืนยาว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวชนิตา   สีชะอุ้ม
2. นางสาวปัณรส  ชุติวัฒนธาดา
3. นางสาวรติพร   อาษา
4. นางสาววิภาดา   พิทักษ์พันธ์
5. นางสาวสุวิมล  บุญเกิด
 
1. นายมนตรี  รัตนภูวิศ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  กวีพุฒิพงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  เอนอ่อน
2. นางสาวนันทิยา  แสงอรุณ
3. นายพันธพัฒน์  วงษ์เกตุ
4. นายภิญโญ  เกตุสุธี
5. นางสาวเพ็ญสินี  เชาว์วัลแล่น
 
1. นางสาวศุภิสรารัตน์  บัวสวัสดิ์
2. นายอภิชาติ  โพธิสิทธิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.32 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิยากัญฐพร   ผ่องใสธิยกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.98 ทอง 4 1. นายธนะพัฒน์   บัวบาน
 
1. นายฐิติพงศ์  สงเคราะห์ธรรม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร   ใจรอบ
2. เด็กหญิงนันทนา   ชิดรัมย์
 
1. นางสาวภีญาณัฎฐ์  ปาโท
2. นายเอกชัย  นักวิฬา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรชตพล   เทียมทัน
2. นางสาวอรุโณทัย  วิชัยพรม
 
1. นางสาวภีญาณัฎฐ์  ปาโท
2. นางพลอยพิไล  ทิพยสิริ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.998 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   คิมหะจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร   โพธิ์หิรัญ
3. เด็กหญิงปิติญา   เลื่อนลอย
4. เด็กหญิงพรภัสสร  เงินดี
5. เด็กหญิงยุวดี  บุระพันธ์
6. เด็กหญิงรัตนาวดี   บัวชื่น
7. เด็กหญิงสุชานุช   อัมระปาล
8. เด็กหญิงสุธีธิดา  บรรจง
9. เด็กหญิงสุภัคคจี  หนองคาย
10. เด็กหญิงอัมพิกา  นามมนตรี
 
1. นางนภาพร   เกาะทอง
2. นางสาวสุภาพร  คำชั่ง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา   จันดี
2. เด็กชายวีรภัทร  อินทนิล
 
1. นางชนกพรรณ  ชำนาญวาด
2. นางสาววีณา  เหล่ากุล
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ผาสุข
2. นางสาวสริตา  ใจอารีย์
 
1. นางชนกพรรณ  ชำนาญวาด
2. นางสาววีณา  เหล่ากุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เกล็ดปทุม
 
1. นางสาวกุลนที   พันนัทธี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายศุภกฤต  อุดมวรทรัพย์
 
1. นางสาวกุลนที   พันนัทธี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธีรดา   น้อยมัจฉา
 
1. นางสาวกุลนที   พันนัทธี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวสุวิชญา   เอี่ยมอร่าม
 
1. นางสาวกุลนที   พันนัทธี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ฉายแสง
 
1. นายบุญเลิศ   รอดทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวดวงกมล  เมืองนารถ
 
1. นายบุญเลิศ   รอดทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลดา  ศิริเดิม
 
1. นายบุญเลิศ   รอดทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นายนิมิตร   สิทธิชัย
 
1. นายสุรเดช  วงศ์กวน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกนิภา   รักษาสัตย์
2. เด็กหญิงศรัญญา   ก้อนนาค
3. เด็กหญิงไอดิน  มรรครมย์
 
1. นายสุรเดช  วงศ์กวน
2. นายสมศักดิ์  หัตถกิจ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายณัฐพล  โคตุพันธ์
2. นายศิวกร   บัวทอง
3. นายอิทธิพัทธ์  สายสะอาด
 
1. นายสุรเดช  วงศ์กวน
2. นายสมศักดิ์  หัตถกิจ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรสิทธิ์   นาคใหม่
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 4 1. เด็กชายปวริศ  วันแอเลาะห์
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  หนูแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นายก้องภพ   สุจิตต์อมรพันธุ์
2. นายทักษ์ดนัย  หัตถ์ชนะ
3. นายปกร  คุณาวิชชา
4. นายปิยบุตร  รื่นเริง
5. นายสุรเชษฐ์  ศรีมาราช
 
1. นายบุญเลิศ   รอดทอง
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายกมลชัย  อัดทอง
2. นายกฤษฎากร  ศรีผดุง
3. นางสาวชนิกา  ท้าวศิริกุล
4. นายณรงค์วิทย์  ท่าเลิศ
5. นายธีรภัทร์  สุขสุเเพทย์
6. นายสมภพ  วัดตาล
 
1. นายบุญเลิศ   รอดทอง
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ   สุจิตต์อมรพันธุ์
2. นางสาวขวัญฤดี  จิตรทะยาน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ตับหุ่น
4. นางสาวจิรัชญา   ทองดอนเหมือน
5. เด็กชายชัยรัชย์   กริชเพ็ชรัตน์
6. นางสาวชุติมา   คชฤทธิ์
7. นางสาวญาณิศา   หัตถ์ชนะ
8. นายฐานันดร   เเววมณี
9. นายณธัชศักดิ์   ตันกุระ
10. นายณัฐนันท์   อินโต
11. นางสาวณัฐนิชา   สายรัตน์
12. นายณัฐพล   ดนมินทร์
13. นายธนภัทร  อยู่รอด
14. นายธนากร   คำแพง
15. นางสาวธนิกา   ท้าวศิริกุล
16. นายธนเทพ   มากบุญ
17. นางสาวธัญวรัตม์   จ้อยจิตต์
18. นายธีระชัย   ขํากล่ำ
19. นายธีระยุทธ   สมพล
20. เด็กหญิงนฤมล   ทองคำ
21. นายนวดล   อัตสาร
22. นางสาวน้ำทิพย์   ปานมณี
23. นางสาวปทุมทิพย์   คมวิชายั่งยืน
24. เด็กหญิงปุญยนุช   เรือนใจมั่น
25. เด็กชายพิพัฒน์   หวลคิด
26. นางสาวพิมพ์ใจ  จันทิมา
27. นายพิสิษฐ์   แซ่คู
28. นายพีระพัฒน์   ฝางแก้ว
29. นายภัทรพงศ์   ชัยคํา
30. นางสาวภัทรวดี   จันทร์ศรี
31. นายภูบดินทร์   หย่ำวิลัย
32. เด็กหญิงรสธร   อ่อนมา
33. นายวชิรพงศ์   นินขลัง
34. เด็กหญิงสาริศา   ด้วงน้อย
35. นายสุรัตน์   จันทร์ทอง
36. นายหิรัณย์   กายเพ็ชร
37. นางสาวอภิญญา  ผานามอญ
38. เด็กหญิงอริสา   สุขุม
39. เด็กหญิงอรุโณทัย   คำรักษ์
40. นางสาวใบเตย   ขำใจ
 
1. นางสาวกัญญกร   โปร่งใจ
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
3. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
4. นางสาวรุ่งนภา   เมืองสุข
5. นายบุญเลิศ   รอดทอง
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิยากัญฐพร   ผ่องใสธิยกุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษกร  พื้นม่วง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายธนเทพ  มากบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เงาภู่ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 1. นางสาวขวัญฤทัย   ล้อมลาย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  วงศ์สมุทร
 
1. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัจนรัตน์  สุเมธเสนีย์
 
1. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนาพร  อุดหนุน
 
1. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนุสรา  พันนา
 
1. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปภินวิชญ์  ชุมวิริยะ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรภัสสร  มีตัน
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพินทุวิน  พลหาราช
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอรรถพล  วงษ์ค้ำ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญานิล  หนองหลวง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวมรกต  รักอยู่ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐนนท์  ติยะเอกพันธ์
2. เด็กชายณัฐธี  สุขสุมิตร
3. เด็กชายณัฐวัชร  สีนวล
4. เด็กชายภูริณัฐ  มินทะขัติ
5. เด็กชายรณกร  ช่างต่อ
6. เด็กชายรัชชานนท์  โตใหญ่
7. เด็กชายวชิรวิทย์  รุ่งเรือง
8. เด็กชายวรมัน  ฤกษ์งาม
9. เด็กชายวรวุฒิ  จันทนะ
10. เด็กชายวิชญะ  บุญช่วย
11. เด็กชายสิริภพ  มั่งมี
12. เด็กชายเดชาสิทธิ์  สังข์วิเศษ
 
1. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณธัชศักดิ์  ตันกุระ
2. นายณัฐนนท์  อินโต
3. นายณัฐนันท์  อินโต
4. นายธนกรณ์  ทองธนะเศรษฐ์
5. นายธีระชัย  ขำกล่ำ
6. นายนวดล  อัตสาร
7. นายรัชชานนท์  ปานคง
8. นางสาววัชราพร  อ่อนละมูล
 
1. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตรานุช   กุดประทาย
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ชูคลี่
3. เด็กหญิงดุสิตา   จัตุรัส
4. เด็กหญิงนภัสนันท์   สุขเกษม
5. เด็กหญิงนันทิพร   อ่วมบุตร
6. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สุขสมสิน
7. เด็กหญิงปิยนุช  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงพิชญาวี   เเย้มประโคน
9. เด็กหญิงอภิญญา   พ่วงพันธ์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ใหม่คามิ
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วเปี่ยม
2. นางสาวฐิติกัณต์  ชูเชิด
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.17 ทองแดง 8 1. นายกฤตยชญ์  กุญชนะรงค์
 
1. นางศิริขวัญ  ตะกรุดวัด
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิยภัทท์  นิดฉาย
 
1. นางวนารัตน์  มุงคุณ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ศรีแก้วทุม
 
1. นางสาวลลิตวดี  ระดาบุตร
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรวิมล  ชุมใหม่
 
1. นางวันนิวัต  คงถวิลวงศ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพล  อาคมนันท์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นุ่นรักษา
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวสุชานาฏ  มหาโคตร
 
1. นางกฤษณภรณ์  บัวลี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชา  คงเพชรศักดิ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  แจนดอน
3. เด็กชายธรรมชาติ  สระแก้ว
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  เปรมทอง
5. เด็กหญิงไปรยา  สุมาลัย
 
1. นายพลรบ  พรายรักษา
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณิชากานต์  บุษยากุลดิลก
2. นางสาวปานปิ่นเพชร  จิว
3. นางสาวพบพร  โชติกะคาม
4. นางสาวพิชามญชุ์  ทองคำ
5. นายศักดิพงศ์  การมาสม
 
1. นายเอกชัย  ญาณประภาส
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติรดา  ภัทรธนภูวกุล
2. เด็กชายวชิร  สุภาพทรัพย์์
 
1. นางสาววิภาวดี  อ่อนแย้ม
2. นางสาวเบญจพร  ห่อประเสริฐ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญฐณา  พุทธงไชย
2. นางสาวศุภกานต์  เพิ่มธนานันท์
 
1. นางสาวฐิติมา  แจ้งอารมณ์
2. นางสาวกรรณิการ์  แสนกลางโรง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกานต์เทพ  ลับเหลี่ยม
2. นางสาวศิริวรรณ  ประกายสันติ
 
1. นางสาววิภาวดี  อ่อนแย้ม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 6 1. นางสาวกัลยารัตน์  แสงแมงทับ
2. นายธมนภัทร  เรืองศรี
3. นางสาววรัญญา  จุใจ
4. นายศิริภพ  ไชปัญหา
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  ผ่องพันธ์
 
1. นางสาวเบญจพร  ห่อประเสริฐ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนดล  กมลรักษ์
2. นางสาวปรียากมล  สำราญจิต
3. นางสาวปิยะฉัตร  กุลสงฆ์
4. นางสาววาสนา  ธรรมสิงห์
5. นายสหัสวรรษ  กุศลส่ง
 
1. นางสาวฐิติมา  แจ้งอารมณ์
2. นางสาวกรรณิการ์  แสนกลางโรง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวฐณิชา  วุฒิวัย
 
1. นางสาวเบญจพร  ห่อประเสริฐ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 56.66 เข้าร่วม 4 1. นายกฤษณ์ดนัย  พงษ์บริบูรณ์
 
1. นางสาวฐิติมา  แจ้งอารมณ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภสภรณ์  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายอนพัทย์  ไชยภูวดล
 
1. นางสาววรรณภา  จันทรา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนภัสสร  ยาศรี
 
1. นางชาลี  ทวีปะ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายภวัต  เรืองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิวพร  คงพินิจ
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุขสุแพทย์
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
2. นางสาวกิ่งดาว  สายสีสด
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวกนกรวี  จังอินทร์
2. นางสาวศุจีภรณ์  ชำนาญสงเคราะห์
3. นางสาวสิริบูรณ์  เชิดชู
 
1. นายอนุสรณ์  เยียดยอด
2. นางสาวราตรี  ทำคาม
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กชายธรรม์ชัย  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายธีรพล  เรณูนันท์ ณ อยุธยา
 
1. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปภินวิชญ์  ชุมวิริยะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์คง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นายนราทิพย์  แสงอาทิตย์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนม์ธนา  เหมือนนาค
2. เด็กชายอดิศร  กอบทองสกุล
 
1. นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร
2. นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายกษิดิศ  คำแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์   จันทร์บัว
 
1. นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร
2. นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติกร  ชำนาญนา
2. เด็กชายวันชัย  จิตร์กุล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพนธ์  ก้อนคำ
2. นายปฐวี  ศักดิ์ดี
 
1. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
2. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 5 1. นายต่อตระกูล  สุขสบาย
2. นางสาวภัทรวรรณ  ปุ่มเกวียน
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  โพธิทอง
2. เด็กชายญาณพัฒน์  วิสุทธิรังษี
 
1. นายมีชัย  ทัพธานี
2. นายนราทิพย์  แสงอาทิตย์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชาติ  กวีธนกุล
2. เด็กหญิงธรัญธร  กวีธนกุล
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายณัฐดนัย  เขื่อนวิชัย
2. นายธนวัฒน์  แน่จริง
 
1. นายมีชัย  ทัพธานี
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ละมนเทียร
2. นายศุภวิชญ์  ธานีรัตน์
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนภูมิ  จิตรโสภิณ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์ดี
3. เด็กชายวิทวัส  กิติภัทร์ถาวร
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ชิดสนิท
2. นายเทอดทูน  สมรสมนตรี
3. นายไกรวิชญ์  วรรณโภชน์
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐยา  ปัญญา
2. นายนัฐวัฒ  รอดสมบุญ
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรัชชัย  ก๋งน้อย
2. เด็กหญิงอรปรีญา  แก้ววิกรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวนลัท  ชึรัมย์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันธิมา  ทองประสม
2. นางสาววนิชยา  สีดาวงษ์
3. นางสาวอภิชญา  สถิติรัต
 
1. นางสาวนลัท  ชึรัมย์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วอรัญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เปลี่ยนดี
3. เด็กหญิงนาตาชา  มูลปราศัย
4. เด็กหญิงปณิสรา  บุญครอง
5. เด็กชายปริญญา  ดอกกระถิน
6. เด็กหญิงภภัสสร  สมศรี
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติพร  พระศรี
2. นางสาวทัศนีย์  กว้างนอก
3. นายศรัณย์  ดอกกระถิน
4. นางสาวศศินาถ  ทองเหลา
5. นางสาวศศิวิมล  สุดโต
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ยังวัฒนา
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นางลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
 
123 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทศทอง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  จิตสาลี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีเกตุสุข
 
1. นางสาววรรณภา  เอี่ยมสมบัติ
2. นางสาววิชุดา  อุทัยธรรม
 
124 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศุภฤดี  ลับเหลี่ยม
2. นางสาวสุกัญญา  อนุรักษ์
3. นางสาวสุวรรณี  นามศรีแก้ว
 
1. นางสาวลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  กลับดี
2. เด็กชายปุญญาพัฒน์  สงคราม
3. เด็กหญิงศศินัดดา  แตกฉาน
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวผกามาศ  อ่อนอึ่ง
2. นางสาวรัตติพร  ผาฤพล
3. นายสุเมธี  บุญอนันต์
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
127 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์นาง
2. เด็กชายนัตติพงศ์  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงปรารวี  อ่อนเปรี้ยว
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
 
128 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ชัย  ไกรวารี
2. นางสาวดวงสมร  ผลมะไฟ
3. นายธเนศ  ท้วมเทศ
 
1. นางสาวลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นางสาวสมพร  แผ่วจะโปะ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวัตถ์  เปรมเปี่ยมไพบูลย์
2. เด็กชายธีรโชติ  ม่วงทอง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ถนอมงาม
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทองแกมแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูนเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุธิดา  บุญพลอย
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นางสาวพิชย์กร  โคตะมี