สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณภัสษร  จั่นบำรุง
 
1. นางจันทร์มณี  คุ้มดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพัชรมัย  ราชคม
 
1. นางสิริพร  ปอร์เชิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนิกานต์  รักแหยม
 
1. นางสาวราตรี  ทำคาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรวิพร  พานเงิน
 
1. นางอรวรรณ  อินทน้ำเงิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมณีพิมพ์   ภูฆัง
2. เด็กหญิงศิริพร  ฐานวิเศษ
 
1. นายกิตติกร   ปณิธิสิริรุจน์
2. นางสาวดวงจันทร์   ดุงสูงเนิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เอมโอช
 
1. นางศรีวรินทร์   ไหมหรือ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายนพดล  สอดศรี
 
1. นางศิริสุข   สุตันติราษฎร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 56.66 เข้าร่วม 4 1. นายกฤษณ์ดนัย  พงษ์บริบูรณ์
 
1. นางสาวฐิติมา  แจ้งอารมณ์