สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวชนิตา   สีชะอุ้ม
2. นางสาวปัณรส  ชุติวัฒนธาดา
3. นางสาวรติพร   อาษา
4. นางสาววิภาดา   พิทักษ์พันธ์
5. นางสาวสุวิมล  บุญเกิด
 
1. นายมนตรี  รัตนภูวิศ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  กวีพุฒิพงศ์