สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปภินวิชญ์  ชุมวิริยะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์คง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นายนราทิพย์  แสงอาทิตย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายกษิดิศ  คำแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์   จันทร์บัว
 
1. นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร
2. นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 5 1. นายต่อตระกูล  สุขสบาย
2. นางสาวภัทรวรรณ  ปุ่มเกวียน
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายณัฐดนัย  เขื่อนวิชัย
2. นายธนวัฒน์  แน่จริง
 
1. นายมีชัย  ทัพธานี
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนภูมิ  จิตรโสภิณ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์ดี
3. เด็กชายวิทวัส  กิติภัทร์ถาวร
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ