สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวอารีรัตน์  ฉะอ้อน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไพบูลย์กิจกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นายวิศรุต  เพิ่มพูล
 
1. นางอุบลวรรณ   มงคลางกูร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  น้อยแจง
2. เด็กชายศาสนพนธ์  หมื่นโภค
3. เด็กหญิงอริสา  วงษ์ทรัพย์
 
1. นายพนม  เรียนงาม
2. นางสาวศุภกาญจน์  บัวเรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. นายฐนกร  ยมภา
2. เด็กชายสาธิต  ศิริมานพเลิศ
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวชนิตา   สีชะอุ้ม
2. นางสาวปัณรส  ชุติวัฒนธาดา
3. นางสาวรติพร   อาษา
4. นางสาววิภาดา   พิทักษ์พันธ์
5. นางสาวสุวิมล  บุญเกิด
 
1. นายมนตรี  รัตนภูวิศ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  กวีพุฒิพงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นายก้องภพ   สุจิตต์อมรพันธุ์
2. นายทักษ์ดนัย  หัตถ์ชนะ
3. นายปกร  คุณาวิชชา
4. นายปิยบุตร  รื่นเริง
5. นายสุรเชษฐ์  ศรีมาราช
 
1. นายบุญเลิศ   รอดทอง
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.17 ทองแดง 8 1. นายกฤตยชญ์  กุญชนะรงค์
 
1. นางศิริขวัญ  ตะกรุดวัด
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพล  อาคมนันท์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นุ่นรักษา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญฐณา  พุทธงไชย
2. นางสาวศุภกานต์  เพิ่มธนานันท์
 
1. นางสาวฐิติมา  แจ้งอารมณ์
2. นางสาวกรรณิการ์  แสนกลางโรง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกานต์เทพ  ลับเหลี่ยม
2. นางสาวศิริวรรณ  ประกายสันติ
 
1. นางสาววิภาวดี  อ่อนแย้ม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 6 1. นางสาวกัลยารัตน์  แสงแมงทับ
2. นายธมนภัทร  เรืองศรี
3. นางสาววรัญญา  จุใจ
4. นายศิริภพ  ไชปัญหา
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  ผ่องพันธ์
 
1. นางสาวเบญจพร  ห่อประเสริฐ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวฐณิชา  วุฒิวัย
 
1. นางสาวเบญจพร  ห่อประเสริฐ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปภินวิชญ์  ชุมวิริยะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์คง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นายนราทิพย์  แสงอาทิตย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายกษิดิศ  คำแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์   จันทร์บัว
 
1. นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร
2. นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 5 1. นายต่อตระกูล  สุขสบาย
2. นางสาวภัทรวรรณ  ปุ่มเกวียน
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายณัฐดนัย  เขื่อนวิชัย
2. นายธนวัฒน์  แน่จริง
 
1. นายมีชัย  ทัพธานี
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนภูมิ  จิตรโสภิณ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์ดี
3. เด็กชายวิทวัส  กิติภัทร์ถาวร
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ