สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  เอนอ่อน
2. นางสาวนันทิยา  แสงอรุณ
3. นายพันธพัฒน์  วงษ์เกตุ
4. นายภิญโญ  เกตุสุธี
5. นางสาวเพ็ญสินี  เชาว์วัลแล่น
 
1. นางสาวศุภิสรารัตน์  บัวสวัสดิ์
2. นายอภิชาติ  โพธิสิทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.32 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิยากัญฐพร   ผ่องใสธิยกุล