สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.65 เงิน 5 1. เด็กชายจุฑาทวัช  วรรณ์แสงแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  บุษมาลี
3. เด็กหญิงวรณัน  สกุลประชาพร
 
1. นายอานันท์  พุกศร
2. นางจันสุดา  ใกล้กลาง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธีรชัย  พูลสุข
2. เด็กชายสรอรรถ  ตรีนุสนธิ์
3. เด็กหญิงอลินชา  ทองจันทร์
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  บัวเรือง
2. นายพนม  เรียนงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายธีีรการ  ชลศรานนท์
2. นางสาวประกายกานต์  เจริญสิงห์
3. นางสาวภัคธิมา  ประสพผล
 
1. นายณัฐวัชร  โตสัจจะ
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.1 เงิน 12 1. เด็กหญิงบุญธิชา  ยูฮันเงาะ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  มาประสพ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  อยู่หลง
 
1. นางสาวเมวิกา  สุกกระจ่าง
2. นางสาวอรุณี  ขุมทรัพย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวอรอุมา  ชูตินันทน์
2. นายเจษฎา  อัมรสุคนธ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สมหวัง
2. นางสาวจิตตกาญจน์   เอี่ยมอนงค์