สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริศรา  กฤษดี
 
1. นางสาวนิสาชล  ศรีสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นายพลวัต  รัตนมาลัย
 
1. นายอนุสรณ์  เยียดยอด
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญอาสา
2. เด็กชายชลชาติ  ธารกุล
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โต๊ะทอง
 
1. นางปนัดดา  จิวยูรักคุณ
2. นางสาวจินดารัตน์  ชัยวัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยารัตน์   มาตจันทึก
2. นายวิรสิทธิ์   เขียวแก่
 
1. นางทองสุข   แดงสังวาลย์
2. นางรสริน   แสงศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายพีระพัฒน์   มีสังเกตุ
 
1. นางสาวนิภา  สมศักดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.65 เงิน 5 1. เด็กชายจุฑาทวัช  วรรณ์แสงแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  บุษมาลี
3. เด็กหญิงวรณัน  สกุลประชาพร
 
1. นายอานันท์  พุกศร
2. นางจันสุดา  ใกล้กลาง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธีรชัย  พูลสุข
2. เด็กชายสรอรรถ  ตรีนุสนธิ์
3. เด็กหญิงอลินชา  ทองจันทร์
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  บัวเรือง
2. นายพนม  เรียนงาม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายธีีรการ  ชลศรานนท์
2. นางสาวประกายกานต์  เจริญสิงห์
3. นางสาวภัคธิมา  ประสพผล
 
1. นายณัฐวัชร  โตสัจจะ
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.1 เงิน 12 1. เด็กหญิงบุญธิชา  ยูฮันเงาะ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  มาประสพ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  อยู่หลง
 
1. นางสาวเมวิกา  สุกกระจ่าง
2. นางสาวอรุณี  ขุมทรัพย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวอรอุมา  ชูตินันทน์
2. นายเจษฎา  อัมรสุคนธ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สมหวัง
2. นางสาวจิตตกาญจน์   เอี่ยมอนงค์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  เอนอ่อน
2. นางสาวนันทิยา  แสงอรุณ
3. นายพันธพัฒน์  วงษ์เกตุ
4. นายภิญโญ  เกตุสุธี
5. นางสาวเพ็ญสินี  เชาว์วัลแล่น
 
1. นางสาวศุภิสรารัตน์  บัวสวัสดิ์
2. นายอภิชาติ  โพธิสิทธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.32 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิยากัญฐพร   ผ่องใสธิยกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธีรดา   น้อยมัจฉา
 
1. นางสาวกุลนที   พันนัทธี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ฉายแสง
 
1. นายบุญเลิศ   รอดทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลดา  ศิริเดิม
 
1. นายบุญเลิศ   รอดทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นายนิมิตร   สิทธิชัย
 
1. นายสุรเดช  วงศ์กวน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกนิภา   รักษาสัตย์
2. เด็กหญิงศรัญญา   ก้อนนาค
3. เด็กหญิงไอดิน  มรรครมย์
 
1. นายสุรเดช  วงศ์กวน
2. นายสมศักดิ์  หัตถกิจ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายณัฐพล  โคตุพันธ์
2. นายศิวกร   บัวทอง
3. นายอิทธิพัทธ์  สายสะอาด
 
1. นายสุรเดช  วงศ์กวน
2. นายสมศักดิ์  หัตถกิจ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 4 1. เด็กชายปวริศ  วันแอเลาะห์
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายกมลชัย  อัดทอง
2. นายกฤษฎากร  ศรีผดุง
3. นางสาวชนิกา  ท้าวศิริกุล
4. นายณรงค์วิทย์  ท่าเลิศ
5. นายธีรภัทร์  สุขสุเเพทย์
6. นายสมภพ  วัดตาล
 
1. นายบุญเลิศ   รอดทอง
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายธนเทพ  มากบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เงาภู่ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนาพร  อุดหนุน
 
1. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพินทุวิน  พลหาราช
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวสุชานาฏ  มหาโคตร
 
1. นางกฤษณภรณ์  บัวลี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภสภรณ์  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายอนพัทย์  ไชยภูวดล
 
1. นางสาววรรณภา  จันทรา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนภัสสร  ยาศรี
 
1. นางชาลี  ทวีปะ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ละมนเทียร
2. นายศุภวิชญ์  ธานีรัตน์
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
29 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศุภฤดี  ลับเหลี่ยม
2. นางสาวสุกัญญา  อนุรักษ์
3. นางสาวสุวรรณี  นามศรีแก้ว
 
1. นางสาวลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์