สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.125 ทอง 5 1. นายจิรกร  ศรียุกต์
2. นายธีรเทพ  งามภักดีกุล
3. นายวรัญญู  พงษ์พานิช
 
1. นางสาวรักษิณา  มาราช
2. นางสาวจรรยารักษ์  กุลพ่วง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายบุญญฤทธิ์  อุดมวรทรัพย์
2. นายวัจนรัตน์  สุเมธเสนีย์
3. นายอภิสิทธิ์  แจ่มนิล
 
1. นางสาวอรวิชญ์  ทองมาก
2. นางสาวจุฑามาศ  พัวเพิ่มพูลศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญส่ง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติกเดชาณรงค์
 
1. นางสาวจิตตกาญจน์  เอี่ยมอนงค์
2. นางสาวจารุวรรณ  สมหวัง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระศิลป์  พิมพสุทธิ์
2. นายระพี  เนินกร่าง
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 91.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  สนชาวไพร
2. นายพงศธรณ์  พลแสง
3. นายมงคลชัย  ทองทับ
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง