สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องภพ   โชคสถาพร
2. นางสาวดุสิตตา   คิดเจริญ
3. นายปฐวี  แสงขุรัง
 
1. นายณัฎฐณภัทร   ศรีจงใจ
2. นางสาวไพลิน  ธัญญเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกร  นาคอินทร์
2. เด็กชายเจษฏากร   สืบจันทร์
 
1. นางสาวนิภา  สมศักดิ์
2. นางสาววรางคณา  วงศ์สุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจรวี   ชั้นตรา
 
1. นางเบญจวรรณ   มณีนิล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกริกเกียรติ   เจตบุตร
 
1. นางจำเนียร  จันทร์ศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีพร   จันทร์ลอย
 
1. นางตติพร   เล่ห์กล