สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กชายธรรม์ชัย  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายธีรพล  เรณูนันท์ ณ อยุธยา
 
1. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนม์ธนา  เหมือนนาค
2. เด็กชายอดิศร  กอบทองสกุล
 
1. นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร
2. นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติกร  ชำนาญนา
2. เด็กชายวันชัย  จิตร์กุล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพนธ์  ก้อนคำ
2. นายปฐวี  ศักดิ์ดี
 
1. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
2. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  โพธิทอง
2. เด็กชายญาณพัฒน์  วิสุทธิรังษี
 
1. นายมีชัย  ทัพธานี
2. นายนราทิพย์  แสงอาทิตย์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชาติ  กวีธนกุล
2. เด็กหญิงธรัญธร  กวีธนกุล
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐยา  ปัญญา
2. นายนัฐวัฒ  รอดสมบุญ
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ