สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 8 1. นางสาวนวพรรษ  แพคล้าย
 
1. นางสาวนาตยา  ทรงสุภาพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  โชคสุริยกุล
 
1. นางสาวศิรินันท์  ขวัญอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   พอชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  พยัฆโส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  โยธาคุณ
 
1. นางสาวสิริมา  ถิ่นณรงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนายุท  ปิ่นทอง
2. เด็กชายนนท์ภิวัฒน์  อักษรมัต
 
1. นางสาวศิริฉัตร  แก้วงาม
2. นางสาวนิสาชล  ศรีสุวรรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมสิงห์
2. นางสาวศรัณญา  นาคเกตุ
 
1. นางเตือนจิตต์  ศรีอนันต์
2. นางสาวปัทมา  จันทร์ศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฤต  พงศ์ปัญจศิล
2. เด็กชายธนกร  เดพันดุง
 
1. นางสาวพรทิพย์  พยัฆโส
2. นางสาวศิรินันท์  ขวัญอ่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวภัทรลดา  มาโนชญ์คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปัทมา   จันทร์ศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องภพ   โชคสถาพร
2. นางสาวดุสิตตา   คิดเจริญ
3. นายปฐวี  แสงขุรัง
 
1. นายณัฎฐณภัทร   ศรีจงใจ
2. นางสาวไพลิน  ธัญญเจริญ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกร  นาคอินทร์
2. เด็กชายเจษฏากร   สืบจันทร์
 
1. นางสาวนิภา  สมศักดิ์
2. นางสาววรางคณา  วงศ์สุวรรณ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจรวี   ชั้นตรา
 
1. นางเบญจวรรณ   มณีนิล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกริกเกียรติ   เจตบุตร
 
1. นางจำเนียร  จันทร์ศิริ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีพร   จันทร์ลอย
 
1. นางตติพร   เล่ห์กล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.125 ทอง 5 1. นายจิรกร  ศรียุกต์
2. นายธีรเทพ  งามภักดีกุล
3. นายวรัญญู  พงษ์พานิช
 
1. นางสาวรักษิณา  มาราช
2. นางสาวจรรยารักษ์  กุลพ่วง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายบุญญฤทธิ์  อุดมวรทรัพย์
2. นายวัจนรัตน์  สุเมธเสนีย์
3. นายอภิสิทธิ์  แจ่มนิล
 
1. นางสาวอรวิชญ์  ทองมาก
2. นางสาวจุฑามาศ  พัวเพิ่มพูลศิริ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญส่ง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติกเดชาณรงค์
 
1. นางสาวจิตตกาญจน์  เอี่ยมอนงค์
2. นางสาวจารุวรรณ  สมหวัง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระศิลป์  พิมพสุทธิ์
2. นายระพี  เนินกร่าง
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 91.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  สนชาวไพร
2. นายพงศธรณ์  พลแสง
3. นายมงคลชัย  ทองทับ
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
2. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ   อยู่สุภาพ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หิตะวนิช
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ขาวบริสุทธิ์
4. เด็กหญิงศรัญญา  รอดพ้นภัย
5. เด็กหญิงอินทิวร  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวสุพัชรา   หล้าวิลัย
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทับนิยม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  แนมพลกรัง
2. นางสาวชลธิชา  ปรีชาชาญ
3. นางสาวนฤมล  วงศ์ใหญ่
4. นางสาวอารียา   ทะแพงพันธ์
5. นางสาวไอรดา   นิลาบุตร
 
1. นางสาวสุพิชชา  มากะเต
2. นางสาวภาณี  วจีสัจจะ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงณัชชา   จิตตรีพรต
3. เด็กหญิงภัทรภา  ศรัณยาภินันท์
4. เด็กชายศรัณย์ภัทร   รักกุศล
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ผลเหม
 
1. นางสุภาพร  วงค์สุพชัย
2. นางสาวแสงจันทร์  ยืนยาว
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.98 ทอง 4 1. นายธนะพัฒน์   บัวบาน
 
1. นายฐิติพงศ์  สงเคราะห์ธรรม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร   ใจรอบ
2. เด็กหญิงนันทนา   ชิดรัมย์
 
1. นางสาวภีญาณัฎฐ์  ปาโท
2. นายเอกชัย  นักวิฬา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรชตพล   เทียมทัน
2. นางสาวอรุโณทัย  วิชัยพรม
 
1. นางสาวภีญาณัฎฐ์  ปาโท
2. นางพลอยพิไล  ทิพยสิริ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.998 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   คิมหะจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร   โพธิ์หิรัญ
3. เด็กหญิงปิติญา   เลื่อนลอย
4. เด็กหญิงพรภัสสร  เงินดี
5. เด็กหญิงยุวดี  บุระพันธ์
6. เด็กหญิงรัตนาวดี   บัวชื่น
7. เด็กหญิงสุชานุช   อัมระปาล
8. เด็กหญิงสุธีธิดา  บรรจง
9. เด็กหญิงสุภัคคจี  หนองคาย
10. เด็กหญิงอัมพิกา  นามมนตรี
 
1. นางนภาพร   เกาะทอง
2. นางสาวสุภาพร  คำชั่ง
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา   จันดี
2. เด็กชายวีรภัทร  อินทนิล
 
1. นางชนกพรรณ  ชำนาญวาด
2. นางสาววีณา  เหล่ากุล
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ผาสุข
2. นางสาวสริตา  ใจอารีย์
 
1. นางชนกพรรณ  ชำนาญวาด
2. นางสาววีณา  เหล่ากุล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เกล็ดปทุม
 
1. นางสาวกุลนที   พันนัทธี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายศุภกฤต  อุดมวรทรัพย์
 
1. นางสาวกุลนที   พันนัทธี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวสุวิชญา   เอี่ยมอร่าม
 
1. นางสาวกุลนที   พันนัทธี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวดวงกมล  เมืองนารถ
 
1. นายบุญเลิศ   รอดทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรสิทธิ์   นาคใหม่
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  หนูแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ   สุจิตต์อมรพันธุ์
2. นางสาวขวัญฤดี  จิตรทะยาน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ตับหุ่น
4. นางสาวจิรัชญา   ทองดอนเหมือน
5. เด็กชายชัยรัชย์   กริชเพ็ชรัตน์
6. นางสาวชุติมา   คชฤทธิ์
7. นางสาวญาณิศา   หัตถ์ชนะ
8. นายฐานันดร   เเววมณี
9. นายณธัชศักดิ์   ตันกุระ
10. นายณัฐนันท์   อินโต
11. นางสาวณัฐนิชา   สายรัตน์
12. นายณัฐพล   ดนมินทร์
13. นายธนภัทร  อยู่รอด
14. นายธนากร   คำแพง
15. นางสาวธนิกา   ท้าวศิริกุล
16. นายธนเทพ   มากบุญ
17. นางสาวธัญวรัตม์   จ้อยจิตต์
18. นายธีระชัย   ขํากล่ำ
19. นายธีระยุทธ   สมพล
20. เด็กหญิงนฤมล   ทองคำ
21. นายนวดล   อัตสาร
22. นางสาวน้ำทิพย์   ปานมณี
23. นางสาวปทุมทิพย์   คมวิชายั่งยืน
24. เด็กหญิงปุญยนุช   เรือนใจมั่น
25. เด็กชายพิพัฒน์   หวลคิด
26. นางสาวพิมพ์ใจ  จันทิมา
27. นายพิสิษฐ์   แซ่คู
28. นายพีระพัฒน์   ฝางแก้ว
29. นายภัทรพงศ์   ชัยคํา
30. นางสาวภัทรวดี   จันทร์ศรี
31. นายภูบดินทร์   หย่ำวิลัย
32. เด็กหญิงรสธร   อ่อนมา
33. นายวชิรพงศ์   นินขลัง
34. เด็กหญิงสาริศา   ด้วงน้อย
35. นายสุรัตน์   จันทร์ทอง
36. นายหิรัณย์   กายเพ็ชร
37. นางสาวอภิญญา  ผานามอญ
38. เด็กหญิงอริสา   สุขุม
39. เด็กหญิงอรุโณทัย   คำรักษ์
40. นางสาวใบเตย   ขำใจ
 
1. นางสาวกัญญกร   โปร่งใจ
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
3. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
4. นางสาวรุ่งนภา   เมืองสุข
5. นายบุญเลิศ   รอดทอง
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิยากัญฐพร   ผ่องใสธิยกุล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษกร  พื้นม่วง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 1. นางสาวขวัญฤทัย   ล้อมลาย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  วงศ์สมุทร
 
1. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนุสรา  พันนา
 
1. นายอรรถพล   ลิขิตอุดมมั่น
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปภินวิชญ์  ชุมวิริยะ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรภัสสร  มีตัน
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอรรถพล  วงษ์ค้ำ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญานิล  หนองหลวง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวมรกต  รักอยู่ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐนนท์  ติยะเอกพันธ์
2. เด็กชายณัฐธี  สุขสุมิตร
3. เด็กชายณัฐวัชร  สีนวล
4. เด็กชายภูริณัฐ  มินทะขัติ
5. เด็กชายรณกร  ช่างต่อ
6. เด็กชายรัชชานนท์  โตใหญ่
7. เด็กชายวชิรวิทย์  รุ่งเรือง
8. เด็กชายวรมัน  ฤกษ์งาม
9. เด็กชายวรวุฒิ  จันทนะ
10. เด็กชายวิชญะ  บุญช่วย
11. เด็กชายสิริภพ  มั่งมี
12. เด็กชายเดชาสิทธิ์  สังข์วิเศษ
 
1. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณธัชศักดิ์  ตันกุระ
2. นายณัฐนนท์  อินโต
3. นายณัฐนันท์  อินโต
4. นายธนกรณ์  ทองธนะเศรษฐ์
5. นายธีระชัย  ขำกล่ำ
6. นายนวดล  อัตสาร
7. นายรัชชานนท์  ปานคง
8. นางสาววัชราพร  อ่อนละมูล
 
1. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ   เรืองสุวรรณ์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตรานุช   กุดประทาย
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ชูคลี่
3. เด็กหญิงดุสิตา   จัตุรัส
4. เด็กหญิงนภัสนันท์   สุขเกษม
5. เด็กหญิงนันทิพร   อ่วมบุตร
6. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สุขสมสิน
7. เด็กหญิงปิยนุช  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงพิชญาวี   เเย้มประโคน
9. เด็กหญิงอภิญญา   พ่วงพันธ์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ใหม่คามิ
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วเปี่ยม
2. นางสาวฐิติกัณต์  ชูเชิด
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ศรีแก้วทุม
 
1. นางสาวลลิตวดี  ระดาบุตร
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรวิมล  ชุมใหม่
 
1. นางวันนิวัต  คงถวิลวงศ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชา  คงเพชรศักดิ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  แจนดอน
3. เด็กชายธรรมชาติ  สระแก้ว
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  เปรมทอง
5. เด็กหญิงไปรยา  สุมาลัย
 
1. นายพลรบ  พรายรักษา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติรดา  ภัทรธนภูวกุล
2. เด็กชายวชิร  สุภาพทรัพย์์
 
1. นางสาววิภาวดี  อ่อนแย้ม
2. นางสาวเบญจพร  ห่อประเสริฐ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนดล  กมลรักษ์
2. นางสาวปรียากมล  สำราญจิต
3. นางสาวปิยะฉัตร  กุลสงฆ์
4. นางสาววาสนา  ธรรมสิงห์
5. นายสหัสวรรษ  กุศลส่ง
 
1. นางสาวฐิติมา  แจ้งอารมณ์
2. นางสาวกรรณิการ์  แสนกลางโรง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายภวัต  เรืองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิวพร  คงพินิจ
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุขสุแพทย์
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
2. นางสาวกิ่งดาว  สายสีสด
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวกนกรวี  จังอินทร์
2. นางสาวศุจีภรณ์  ชำนาญสงเคราะห์
3. นางสาวสิริบูรณ์  เชิดชู
 
1. นายอนุสรณ์  เยียดยอด
2. นางสาวราตรี  ทำคาม
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กชายธรรม์ชัย  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายธีรพล  เรณูนันท์ ณ อยุธยา
 
1. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนม์ธนา  เหมือนนาค
2. เด็กชายอดิศร  กอบทองสกุล
 
1. นายวัชรพงษ์  โรจน์สุพร
2. นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติกร  ชำนาญนา
2. เด็กชายวันชัย  จิตร์กุล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพนธ์  ก้อนคำ
2. นายปฐวี  ศักดิ์ดี
 
1. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
2. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  โพธิทอง
2. เด็กชายญาณพัฒน์  วิสุทธิรังษี
 
1. นายมีชัย  ทัพธานี
2. นายนราทิพย์  แสงอาทิตย์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชาติ  กวีธนกุล
2. เด็กหญิงธรัญธร  กวีธนกุล
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐยา  ปัญญา
2. นายนัฐวัฒ  รอดสมบุญ
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรัชชัย  ก๋งน้อย
2. เด็กหญิงอรปรีญา  แก้ววิกรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวนลัท  ชึรัมย์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันธิมา  ทองประสม
2. นางสาววนิชยา  สีดาวงษ์
3. นางสาวอภิชญา  สถิติรัต
 
1. นางสาวนลัท  ชึรัมย์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วอรัญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เปลี่ยนดี
3. เด็กหญิงนาตาชา  มูลปราศัย
4. เด็กหญิงปณิสรา  บุญครอง
5. เด็กชายปริญญา  ดอกกระถิน
6. เด็กหญิงภภัสสร  สมศรี
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติพร  พระศรี
2. นางสาวทัศนีย์  กว้างนอก
3. นายศรัณย์  ดอกกระถิน
4. นางสาวศศินาถ  ทองเหลา
5. นางสาวศศิวิมล  สุดโต
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ยังวัฒนา
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นางลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
 
65 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทศทอง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  จิตสาลี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีเกตุสุข
 
1. นางสาววรรณภา  เอี่ยมสมบัติ
2. นางสาววิชุดา  อุทัยธรรม
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  กลับดี
2. เด็กชายปุญญาพัฒน์  สงคราม
3. เด็กหญิงศศินัดดา  แตกฉาน
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวผกามาศ  อ่อนอึ่ง
2. นางสาวรัตติพร  ผาฤพล
3. นายสุเมธี  บุญอนันต์
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
68 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์นาง
2. เด็กชายนัตติพงศ์  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงปรารวี  อ่อนเปรี้ยว
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
 
69 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ชัย  ไกรวารี
2. นางสาวดวงสมร  ผลมะไฟ
3. นายธเนศ  ท้วมเทศ
 
1. นางสาวลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นางสาวสมพร  แผ่วจะโปะ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวัตถ์  เปรมเปี่ยมไพบูลย์
2. เด็กชายธีรโชติ  ม่วงทอง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ถนอมงาม
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทองแกมแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูนเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุธิดา  บุญพลอย
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นางสาวพิชย์กร  โคตะมี