สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชกร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ปัญจมณี
3. เด็กหญิงปวีณา  ปรีสาลี
4. เด็กหญิงปาริชาต  พัฒนี
5. เด็กหญิงพักจิรา   ใจจะดี
 
1. นางภาวดี   แก้วเหลา
2. นายนราธร  เเว่นเเก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวภัทรานิษฐ์   รุ่งทวีทรัพย์
2. นางสาวมัทนา   พนมวนาภิรัต
3. นายราเชน  ประทาน
4. นางสาวศุภวารี   ชาวนา
5. นางสาวสุชัญญา  ใจเอื้อ
 
1. นายนราธร  เเว่นเเก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์บุญแก้ว
2. เด็กชายกิตติวัฒน์   วงษ์พิมพ์
3. เด็กชายธีระวัฒน์   ใจกิจสุวรรณ
4. เด็กหญิงภวิณี   จันทร์ดา
5. เด็กหญิงสุชานาถ   จันตะโส
 
1. นายนราธร  แว่นแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.49 ทอง 14 1. เด็กหญิงอุษา  ศรีทาดี
2. เด็กชายเพชรพัสสน   เพชรวิจิตร
 
1. นางภาวดี   แก้วเหลา
2. นายนราธร  แว่นแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.34 เงิน 8 1. นายวัชรินทร์  นรมาตร
2. นางสาวศิริรัตน์   บุญหล้า
 
1. นายนราธร  แว่นแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ