สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิณห์นิกา  อินทรเมรี
2. เด็กชายชลพัฒน์  พูนเกษม
3. เด็กหญิงวิมล  แจ่มจำรัส
 
1. นายสำราญ  คงถวิลวงศ์
2. นางสาววรรณิภา   เฉลยญาณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42.875 เข้าร่วม 11 1. นางสาววรัญญา  มั่นศรี
2. นางสาวสุนิสา   ปริมาณ
3. นายอนุวรรษ   เลิศนิลรัตน์
 
1. นางสาวอรอุมา   สิงห์สวัสดิ์
2. นางสาวน้ำฝน  พรมวงษา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 12 1. นายธรรมรงค์   ธรรมเนียมดี
2. นางสาวภัทรวรรณ   แซ่ลิ้ม
3. นางสาวสุวิมล  อำนัคมาตย์
 
1. นางสาวอรอุมา   สิงห์สวัสดิ์
2. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญรัตน์   สีทองธนะวัฒน์
2. นายสุเมธ  บางหลวง
3. นายอัษฎาวุธ  สุทธิทาธีร์
 
1. นายโกวิทย์   บุณยะกาญจน
2. นายประยูร  ยศพงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธิบดินทร์  จิตเสรี
2. เด็กชายอภิรัฐ   บัววงศ์
 
1. นายสำราญ  คงถวิลวงศ์
2. นางสาวอรอุมา   สิงห์สวัสดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายชานนท์  ภู่เกลี้ยง
2. นางสาวสุภาวดี  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
2. นางสาววรรณิภา  เฉลย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายชัยธวัช   วงศ์มะเซาะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   วิลา
 
1. นายประณต  วงษ์ทน
2. นางสาวกาญจนา  ฐิติพีรวัฒน์