สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร   ป้องคำมี
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ   สอางจิตร
3. เด็กหญิงปริญญา  ศรีโมลา
4. เด็กหญิงปวีณา   เพชรทอง
5. เด็กหญิงภัครมัย   ครายานนท์
 
1. นางสาวกรัณย์ชนพร   แดงศรีธรรม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวจิราพร   มาลัย
2. นายนัฐพล  ยืนรัมย์
3. นางสาวปวีณ์นุช   เย็นกาย
4. นางสาวสุภัทรตา   แก้วดวงจิต
5. นางสาวเบญจมาศ  แก้วพวง
 
1. นางวันวิสาข์   สมญาติ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวกชกร  นันทะสิงห์
2. นางสาวปวีณา  คำภักดี
3. นางสาวสุวรรณวสา   สิทธิเดช
 
1. นางรื่นฤดี   ทันมัง