สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายภัทรนันท์   เพียรหาศิลป์
 
1. นางสาวทรรศนีย์  นิลฉ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.92 เงิน 10 1. นางสาวนาริกานต์   ดิษฐ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวทรรศนีย์  นิลฉ่ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธนพร  ผาฤพล
 
1. นางเบ็ญจมาศ   บุณยะกาญจน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิสรา  เพ็ชรประดับ
 
1. นางเบ็ญจมาศ   บุณยะกาญจน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรสา   ตะกรุดวัด
 
1. นางปิยะนาถ   ศิลปวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นางสาววิรวรรณ   ศรีใส
 
1. นางปิยะนาถ  ศิลปวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงรชต  จันทมาตย์
 
1. นางสุภาภรณ์   มากสืบมี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐพล   มีไชโย
 
1. นางสุภาภรณ์  มากสืบมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปานระพี   โสดาเจริญ
 
1. นางสาวชลันดา  คงอุ่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายพูลศักดิ์  ไทยเจรืญ
2. เด็กชายเนติพงศ์   ครองสัตย์
 
1. นางสาวชลันดา  คงอุ่น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัชนชา  อารักษ์ประชาดี
 
1. นางเบ็ญจมาศ  บุณยะกาญจน