สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายภัทรนันท์   เพียรหาศิลป์
 
1. นางสาวทรรศนีย์  นิลฉ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.92 เงิน 10 1. นางสาวนาริกานต์   ดิษฐ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวทรรศนีย์  นิลฉ่ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธนพร  ผาฤพล
 
1. นางเบ็ญจมาศ   บุณยะกาญจน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิสรา  เพ็ชรประดับ
 
1. นางเบ็ญจมาศ   บุณยะกาญจน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรสา   ตะกรุดวัด
 
1. นางปิยะนาถ   ศิลปวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นางสาววิรวรรณ   ศรีใส
 
1. นางปิยะนาถ  ศิลปวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงรชต  จันทมาตย์
 
1. นางสุภาภรณ์   มากสืบมี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐพล   มีไชโย
 
1. นางสุภาภรณ์  มากสืบมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปานระพี   โสดาเจริญ
 
1. นางสาวชลันดา  คงอุ่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายพูลศักดิ์  ไทยเจรืญ
2. เด็กชายเนติพงศ์   ครองสัตย์
 
1. นางสาวชลันดา  คงอุ่น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัชนชา  อารักษ์ประชาดี
 
1. นางเบ็ญจมาศ  บุณยะกาญจน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นิวรวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุรสาร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐนรี   อ่องสะอาด
 
1. นางสาวศิรินทรา   บุญเหลือ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แย้มเอิบศิลป์
2. เด็กหญิงฐานิตา  แจ่มนาม
3. เด็กชายพิสิษฐ์   นพคุณ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   แซ่ลิ้ม
2. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฐกาล   ลิ้มสกุล
2. นางสาวบุญยาพร   อบโพธิ์
3. นางสาวพลอยปภัส   ศิลป์กาญนวาณิช
 
1. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
2. นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภฤศ  มณีสาร
2. เด็กชายเด่นดนัย  แดงน้อย
 
1. นางสาวมนพร   พิมล
2. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐวัฒน์  ชมนก
2. นายธนพัฒน์  สารสุข
 
1. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา   แซ่ลิ้ม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเอกพล   ตาสามบือ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ลิ้ม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายสุรวุฒ   ปันฉาย
 
1. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พิมยาจักร
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมนพร   พิมล
2. นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายวุฒิพร   การะเกษ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุรสาร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธรรทณาชัย   บัวยิ้ม
 
1. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นายชยุต   แสงผึ้ง
 
1. นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิณห์นิกา  อินทรเมรี
2. เด็กชายชลพัฒน์  พูนเกษม
3. เด็กหญิงวิมล  แจ่มจำรัส
 
1. นายสำราญ  คงถวิลวงศ์
2. นางสาววรรณิภา   เฉลยญาณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42.875 เข้าร่วม 11 1. นางสาววรัญญา  มั่นศรี
2. นางสาวสุนิสา   ปริมาณ
3. นายอนุวรรษ   เลิศนิลรัตน์
 
1. นางสาวอรอุมา   สิงห์สวัสดิ์
2. นางสาวน้ำฝน  พรมวงษา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 12 1. นายธรรมรงค์   ธรรมเนียมดี
2. นางสาวภัทรวรรณ   แซ่ลิ้ม
3. นางสาวสุวิมล  อำนัคมาตย์
 
1. นางสาวอรอุมา   สิงห์สวัสดิ์
2. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญรัตน์   สีทองธนะวัฒน์
2. นายสุเมธ  บางหลวง
3. นายอัษฎาวุธ  สุทธิทาธีร์
 
1. นายโกวิทย์   บุณยะกาญจน
2. นายประยูร  ยศพงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธิบดินทร์  จิตเสรี
2. เด็กชายอภิรัฐ   บัววงศ์
 
1. นายสำราญ  คงถวิลวงศ์
2. นางสาวอรอุมา   สิงห์สวัสดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายชานนท์  ภู่เกลี้ยง
2. นางสาวสุภาวดี  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
2. นางสาววรรณิภา  เฉลย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายชัยธวัช   วงศ์มะเซาะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   วิลา
 
1. นายประณต  วงษ์ทน
2. นางสาวกาญจนา  ฐิติพีรวัฒน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชกร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ปัญจมณี
3. เด็กหญิงปวีณา  ปรีสาลี
4. เด็กหญิงปาริชาต  พัฒนี
5. เด็กหญิงพักจิรา   ใจจะดี
 
1. นางภาวดี   แก้วเหลา
2. นายนราธร  เเว่นเเก้ว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวภัทรานิษฐ์   รุ่งทวีทรัพย์
2. นางสาวมัทนา   พนมวนาภิรัต
3. นายราเชน  ประทาน
4. นางสาวศุภวารี   ชาวนา
5. นางสาวสุชัญญา  ใจเอื้อ
 
1. นายนราธร  เเว่นเเก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์บุญแก้ว
2. เด็กชายกิตติวัฒน์   วงษ์พิมพ์
3. เด็กชายธีระวัฒน์   ใจกิจสุวรรณ
4. เด็กหญิงภวิณี   จันทร์ดา
5. เด็กหญิงสุชานาถ   จันตะโส
 
1. นายนราธร  แว่นแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.49 ทอง 14 1. เด็กหญิงอุษา  ศรีทาดี
2. เด็กชายเพชรพัสสน   เพชรวิจิตร
 
1. นางภาวดี   แก้วเหลา
2. นายนราธร  แว่นแก้ว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.34 เงิน 8 1. นายวัชรินทร์  นรมาตร
2. นางสาวศิริรัตน์   บุญหล้า
 
1. นายนราธร  แว่นแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวน้ำริน   ลักขษร
2. นางสาวอารีรัตน์  ไทรสง่า
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์พิทักษ์
2. นายรังสฤษฎ์  สีเภา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีคันชัย
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรกานต์   ทองนุ่ม
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   แซ่โง้ว
 
1. นางนฤชล   ชัยจิต
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอนงค์   อรรศจรรย์
2. เด็กหญิงเจตสุตา   เกสทอง
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยมาภรณ์  นกลอย
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายฐิติพงศ์   นิมมา
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย ธีรโชติ  พวกดี
 
1. นายธวัชชัย  พวกดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.6 เงิน 6 1. นายกฤษณะ  ทรัพย์สูงเนิน
2. นายต่อบุญ  ปุ้ยตระกูล
3. นายธัญพน  แซ่คู
4. นายนาวิน   วังศิลาบัตร
5. นายภาณุพงษ์   หนูแก้ว
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุพงษ์  หนูแก้ว
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุขเจริญ
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณิชาภัทร  ผิวผ่องผัน
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายต่อบุญ   ปุ้ยตระกูล
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์   อุทยาพนาลี
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.3 เงิน 7 1. นางสาวเลิศรักษ์  ภูมิรัตน์
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐก  วิระศักดิ์
2. เด็กชายคงกระพันธ์  มหาสมบัติ
3. เด็กหญิงจิราภา  ปลื้มประสิทธิ์
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  อ้นเพ็ง
5. เด็กชายธนิต  ดอกหว่านกลาง
6. เด็กชายธัญธร   คำต๋า
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขเจริญ
8. เด็กหญิงวารินทร์  ผาสุขสม
9. เด็กหญิงสุรัสวดี   เกตุบุญลือ
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิตพงษ์  ขอนจิต
2. นางสาวจุฑาศิณี  ใจมั่น
3. นางสาวชลธิชา  ชาวสวน
4. นางสาวณิชาภัทร  ผิวผ่องผัน
5. นายธัญพน  แซ่คู
6. นายธีรทร  ซื่อเสมอ
7. นางสาวนฤมล  สำเร็จผล
8. นายภาณุพงษ์  หนูแก้ว
9. นายเจตนิพัทธ์  สกุลสัน
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกุลธเนศ   พลอยเลิศ
2. นางสาวจันจิรา   มีมุ่งบุญ
3. นายณัฐพล   ชาวนา
4. นางสาวณิชาภัทร   บุญเต็ม
5. นายทักษ์ดนัย   แสงอ่อน
6. นางสาวทิพหทัย   ศรีวิลาศ
7. นางสาวปทุมทิพย์   แก้วศรี
8. นางสาววิรัญดา   สมบัติ
9. นายอภิชาติ  โต๊ะงาม
10. นายอัษฎาวุธ  สุทธิทาธีร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
2. นางวิไลลักษณ์   มะโนแสน
3. นายธวัชชัย   พวกดี
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนพร   เรืองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงธันญ์ชนก   มีมุ่งบุญ
3. เด็กหญิงนภัสสร   วิเชียรฉาย
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอกไม้พุ่ม
5. เด็กหญิงศตางศ์   ลิมปการณ์
6. เด็กหญิงสายชล   หอมรำพึง
7. เด็กหญิงสุจิตรา   จำปาเทศ
8. เด็กหญิงสุพรรณษา   สังสีแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์   เวชกามา
2. นางวิไลลักษณ์   มะโนแสน
3. นายธวัชชัย   พวกดี
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันจิรา   มีมุ่งบุญ
2. นางสาวจันทรรัตน์   จงจิต
3. นางสาวณัฐธิดา   รุ่งเรือง
4. นางสาวณิชาภัทร   บุญเต็ม
5. นางสาววิรัญดา   สมบัติ
6. นางสาวสุรีภรณ์   จันตะโส
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
2. นางวิไลลักษณ์   มะโนแสน
3. นายธวัชชัย   พวกดี
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงหยาดนภา   ทองคำเปลว
 
1. นางสาวสุธิชา  สอนวงค์แก้ว
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวณัฐณิชา   เข็มวิชัย
 
1. นางปรารถนา  ปวงนิยม
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุดารัตน์  สุริด
 
1. นางชะเอม   จันทร์ลอย
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 44.16 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชัญญานุช   หลงศรี
2. นางสาวธมนวรรณ  ธารีจิตร
 
1. นายปิยะพงษ์   เลอวงค์รัตน์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์   เงินสด
 
1. นางสาวเบญจมาวรรณ์  โพธิโรจน์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร   ป้องคำมี
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ   สอางจิตร
3. เด็กหญิงปริญญา  ศรีโมลา
4. เด็กหญิงปวีณา   เพชรทอง
5. เด็กหญิงภัครมัย   ครายานนท์
 
1. นางสาวกรัณย์ชนพร   แดงศรีธรรม
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวจิราพร   มาลัย
2. นายนัฐพล  ยืนรัมย์
3. นางสาวปวีณ์นุช   เย็นกาย
4. นางสาวสุภัทรตา   แก้วดวงจิต
5. นางสาวเบญจมาศ  แก้วพวง
 
1. นางวันวิสาข์   สมญาติ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวกชกร  นันทะสิงห์
2. นางสาวปวีณา  คำภักดี
3. นางสาวสุวรรณวสา   สิทธิเดช
 
1. นางรื่นฤดี   ทันมัง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กะไหล่เงิน
2. เด็กหญิงพิมลศรี  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ผลพันธิน
2. เด็กชายวิธวินท์  เรืองศรี
 
1. นางสาวสุวิมล  แกล้วกล้า
2. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายณัฐพล  บัวดอก
2. นายณัฐวุฒิ  บัวดอก
 
1. นางสาวนงค์นภัส   อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  เรืองสุวรรณ
2. เด็กหญิงโสภิดา   มนัสช่วง
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 5 1. นายศิรวิทย์   สงวนปัทมาวัลย์
2. นายเมษา  ศรีโมลา
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายณัฐเกียรติ  ศรีพรหม
2. นายปัญญา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายรัตนะ  นาคประกอบ
2. นายศิรสิทธิ์  อินทร์สุข
 
1. นางสาวสุวิมล  แกล้วกล้า
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายก้องปภท  หาสุขตระกูล
2. เด็กชายพันกร  ทองประเสริฐ
3. เด็กชายเอกวัชร   ปรีกมล
 
1. นางสาวนงค์นภัส   อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร   ตันติสาครเขต
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายพงศกร  ประสารทอง
2. นายภูมิพัฒน์  เพ็งภักดี
3. นายสิทธิภัค  คุ้มสดวก
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิมพ์ณิภา  ประไพรัตน์
2. นางสาวอรวรรณ  โตทองหล่อ
3. นางสาวอินทิรา  สุขดี
 
1. นางสาวถมรัตน์  ตั้นเส้ง
2. นางพิสมัย  วงษ์ขันธ์
 
74 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสันติชัย  ทวีปะ
 
1. นางนิษฐา  กลิ่นเอี่ยม
 
75 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนารี   อินจะศร
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
76 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สุขเกษม
2. เด็กชายบรรณกรต   โถแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  มากสืบมี
2. นางสาวสุวิมล  แกล้วกล้า