สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นิวรวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุรสาร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐนรี   อ่องสะอาด
 
1. นางสาวศิรินทรา   บุญเหลือ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภฤศ  มณีสาร
2. เด็กชายเด่นดนัย  แดงน้อย
 
1. นางสาวมนพร   พิมล
2. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐวัฒน์  ชมนก
2. นายธนพัฒน์  สารสุข
 
1. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา   แซ่ลิ้ม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเอกพล   ตาสามบือ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ลิ้ม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายสุรวุฒ   ปันฉาย
 
1. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธรรทณาชัย   บัวยิ้ม
 
1. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นายชยุต   แสงผึ้ง
 
1. นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ