สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธนพร  ผาฤพล
 
1. นางเบ็ญจมาศ   บุณยะกาญจน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรสา   ตะกรุดวัด
 
1. นางปิยะนาถ   ศิลปวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปานระพี   โสดาเจริญ
 
1. นางสาวชลันดา  คงอุ่น