สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธนพร  ผาฤพล
 
1. นางเบ็ญจมาศ   บุณยะกาญจน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอรสา   ตะกรุดวัด
 
1. นางปิยะนาถ   ศิลปวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปานระพี   โสดาเจริญ
 
1. นางสาวชลันดา  คงอุ่น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นิวรวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุรสาร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐนรี   อ่องสะอาด
 
1. นางสาวศิรินทรา   บุญเหลือ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภฤศ  มณีสาร
2. เด็กชายเด่นดนัย  แดงน้อย
 
1. นางสาวมนพร   พิมล
2. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐวัฒน์  ชมนก
2. นายธนพัฒน์  สารสุข
 
1. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา   แซ่ลิ้ม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเอกพล   ตาสามบือ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ลิ้ม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายสุรวุฒ   ปันฉาย
 
1. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธรรทณาชัย   บัวยิ้ม
 
1. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นายชยุต   แสงผึ้ง
 
1. นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิณห์นิกา  อินทรเมรี
2. เด็กชายชลพัฒน์  พูนเกษม
3. เด็กหญิงวิมล  แจ่มจำรัส
 
1. นายสำราญ  คงถวิลวงศ์
2. นางสาววรรณิภา   เฉลยญาณ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42.875 เข้าร่วม 11 1. นางสาววรัญญา  มั่นศรี
2. นางสาวสุนิสา   ปริมาณ
3. นายอนุวรรษ   เลิศนิลรัตน์
 
1. นางสาวอรอุมา   สิงห์สวัสดิ์
2. นางสาวน้ำฝน  พรมวงษา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 12 1. นายธรรมรงค์   ธรรมเนียมดี
2. นางสาวภัทรวรรณ   แซ่ลิ้ม
3. นางสาวสุวิมล  อำนัคมาตย์
 
1. นางสาวอรอุมา   สิงห์สวัสดิ์
2. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงหยาดนภา   ทองคำเปลว
 
1. นางสาวสุธิชา  สอนวงค์แก้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุดารัตน์  สุริด
 
1. นางชะเอม   จันทร์ลอย
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 44.16 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชัญญานุช   หลงศรี
2. นางสาวธมนวรรณ  ธารีจิตร
 
1. นายปิยะพงษ์   เลอวงค์รัตน์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 5 1. นายศิรวิทย์   สงวนปัทมาวัลย์
2. นายเมษา  ศรีโมลา
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์