สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวภัทรานิษฐ์   รุ่งทวีทรัพย์
2. นางสาวมัทนา   พนมวนาภิรัต
3. นายราเชน  ประทาน
4. นางสาวศุภวารี   ชาวนา
5. นางสาวสุชัญญา  ใจเอื้อ
 
1. นายนราธร  เเว่นเเก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ