สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฐกาล   ลิ้มสกุล
2. นางสาวบุญยาพร   อบโพธิ์
3. นางสาวพลอยปภัส   ศิลป์กาญนวาณิช
 
1. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
2. นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พิมยาจักร
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมนพร   พิมล
2. นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ