สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กะไหล่เงิน
2. เด็กหญิงพิมลศรี  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายณัฐพล  บัวดอก
2. นายณัฐวุฒิ  บัวดอก
 
1. นางสาวนงค์นภัส   อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  เรืองสุวรรณ
2. เด็กหญิงโสภิดา   มนัสช่วง
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายณัฐเกียรติ  ศรีพรหม
2. นายปัญญา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต