สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายภัทรนันท์   เพียรหาศิลป์
 
1. นางสาวทรรศนีย์  นิลฉ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายพูลศักดิ์  ไทยเจรืญ
2. เด็กชายเนติพงศ์   ครองสัตย์
 
1. นางสาวชลันดา  คงอุ่น
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฐกาล   ลิ้มสกุล
2. นางสาวบุญยาพร   อบโพธิ์
3. นางสาวพลอยปภัส   ศิลป์กาญนวาณิช
 
1. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
2. นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พิมยาจักร
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมนพร   พิมล
2. นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวภัทรานิษฐ์   รุ่งทวีทรัพย์
2. นางสาวมัทนา   พนมวนาภิรัต
3. นายราเชน  ประทาน
4. นางสาวศุภวารี   ชาวนา
5. นางสาวสุชัญญา  ใจเอื้อ
 
1. นายนราธร  เเว่นเเก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์   เงินสด
 
1. นางสาวเบญจมาวรรณ์  โพธิโรจน์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร   ป้องคำมี
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ   สอางจิตร
3. เด็กหญิงปริญญา  ศรีโมลา
4. เด็กหญิงปวีณา   เพชรทอง
5. เด็กหญิงภัครมัย   ครายานนท์
 
1. นางสาวกรัณย์ชนพร   แดงศรีธรรม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวจิราพร   มาลัย
2. นายนัฐพล  ยืนรัมย์
3. นางสาวปวีณ์นุช   เย็นกาย
4. นางสาวสุภัทรตา   แก้วดวงจิต
5. นางสาวเบญจมาศ  แก้วพวง
 
1. นางวันวิสาข์   สมญาติ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กะไหล่เงิน
2. เด็กหญิงพิมลศรี  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายณัฐพล  บัวดอก
2. นายณัฐวุฒิ  บัวดอก
 
1. นางสาวนงค์นภัส   อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  เรืองสุวรรณ
2. เด็กหญิงโสภิดา   มนัสช่วง
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายณัฐเกียรติ  ศรีพรหม
2. นายปัญญา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายก้องปภท  หาสุขตระกูล
2. เด็กชายพันกร  ทองประเสริฐ
3. เด็กชายเอกวัชร   ปรีกมล
 
1. นางสาวนงค์นภัส   อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร   ตันติสาครเขต
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายพงศกร  ประสารทอง
2. นายภูมิพัฒน์  เพ็งภักดี
3. นายสิทธิภัค  คุ้มสดวก
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต