สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.92 เงิน 10 1. นางสาวนาริกานต์   ดิษฐ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวทรรศนีย์  นิลฉ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นางสาววิรวรรณ   ศรีใส
 
1. นางปิยะนาถ  ศิลปวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงรชต  จันทมาตย์
 
1. นางสุภาภรณ์   มากสืบมี