สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.92 เงิน 10 1. นางสาวนาริกานต์   ดิษฐ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวทรรศนีย์  นิลฉ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นางสาววิรวรรณ   ศรีใส
 
1. นางปิยะนาถ  ศิลปวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงรชต  จันทมาตย์
 
1. นางสุภาภรณ์   มากสืบมี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แย้มเอิบศิลป์
2. เด็กหญิงฐานิตา  แจ่มนาม
3. เด็กชายพิสิษฐ์   นพคุณ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   แซ่ลิ้ม
2. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายชานนท์  ภู่เกลี้ยง
2. นางสาวสุภาวดี  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์
2. นางสาววรรณิภา  เฉลย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชกร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ปัญจมณี
3. เด็กหญิงปวีณา  ปรีสาลี
4. เด็กหญิงปาริชาต  พัฒนี
5. เด็กหญิงพักจิรา   ใจจะดี
 
1. นางภาวดี   แก้วเหลา
2. นายนราธร  เเว่นเเก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์บุญแก้ว
2. เด็กชายกิตติวัฒน์   วงษ์พิมพ์
3. เด็กชายธีระวัฒน์   ใจกิจสุวรรณ
4. เด็กหญิงภวิณี   จันทร์ดา
5. เด็กหญิงสุชานาถ   จันตะโส
 
1. นายนราธร  แว่นแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.34 เงิน 8 1. นายวัชรินทร์  นรมาตร
2. นางสาวศิริรัตน์   บุญหล้า
 
1. นายนราธร  แว่นแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   แซ่โง้ว
 
1. นางนฤชล   ชัยจิต
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.6 เงิน 6 1. นายกฤษณะ  ทรัพย์สูงเนิน
2. นายต่อบุญ  ปุ้ยตระกูล
3. นายธัญพน  แซ่คู
4. นายนาวิน   วังศิลาบัตร
5. นายภาณุพงษ์   หนูแก้ว
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.3 เงิน 7 1. นางสาวเลิศรักษ์  ภูมิรัตน์
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวณัฐณิชา   เข็มวิชัย
 
1. นางปรารถนา  ปวงนิยม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวกชกร  นันทะสิงห์
2. นางสาวปวีณา  คำภักดี
3. นางสาวสุวรรณวสา   สิทธิเดช
 
1. นางรื่นฤดี   ทันมัง